Все още няма коментари

Подкрепа за жизнеспособни проекти чрез финансови инструменти

Камен Славов, ръководител звено „Финансови инструменти“ във Фонда на фондовете

Ангелина Тодорова, ръководител „Звено Координация“ във Фонда на фондовете

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, наричан Фонд на фондовете, има за цел да подпомогне развитието на страната и е ангажиран със структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Фондът на фондовете управлява средства от 1,2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. Продуктовият портфейл на Фонда включва 16 продукта, които се разделят в три бизнес линии: дългови, дялови фондове и портфейлни продукти.

Финансовите инструменти представляват специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и национално финансиране от оперативните програми, както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор. Финансовите инструменти осигуряват финансова подкрепа на целеви групи крайни получатели за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти. Така те спомагат за преодоляване на идентифицирани несъвършенства на пазара, както и за постигане на стратегическите цели и политики на Европейския съюз.

Финансовите инструменти като такива не са новост. Но за първи път в България, както и в Европейския съюз, управлението е предоставено на национална организация. Така държавата създава капацитет на местно ниво, както и условия да съчетае възможностите, които предоставя европейското финансиране, с най-доброто разбиране за изискванията на местната среда и нейната специфика.

Фондът на фондовете не предоставя финансиране на крайните получатели. Той работи чрез партньори, които се наричат финансови посредници.

Задачата на Фонда е да зададе инвестиционната стратегия и рамката на даден финансов инструмент и да избере възможно най-подходящия партньор от частния сектор. Задълженията на избраните финансови посредници включват както реализация и управление на финансовите инструменти, така и ангажимент за привличане на частни инвеститори.

Сред преимуществата на финансовите инструменти може да се открои ефектът на лоста: „смесването“ на публични пари с частни пари, което води до увеличение на средствата за подкрепа на крайни получатели.

В дейността се прилагат пазарни механизми с обща цел да се повиши ефективността на публичната намеса на пазара.

Акцент е „рециклирането“ на средствата, тъй като при прилагането на финансови инструменти средствата на инвеститорите следва да бъдат върнати. Вече възстановени средства на публичния инвеститор могат да се използват повторно за подкрепа на крайни получатели, което води до по-голям ефект на финансирането чрез финансови инструменти.

Финансовите инструменти оказват сериозен ефект и за развиването на средата. Така например инвестиране в стартъпи води до разгръщането на съответната екосистема.

Не на последно място, следва да се откроят антицикличният ефект и трансферът на опит.

За да се улесни реализирането на финансовите инструменти в страната, в рамките на Фонда е структурирано специално „Звено Координация“. То е създадено на базата на  Меморандум за разбирателство между Република България, представлявана от Министерството на финансите, и Европейска инвестиционна банка. Целта му е да функционира успешно като единна точка за достъп до комплексната система от европейски фондове, програми и инструменти, приложими в България.

Звеното оказва съдействие на потенциални крайни получатели, като предоставя „съветничество“ и помощ преди подготвянето на проекти с оглед изпълнение на определените стъпки в процеса. То поддържа база данни с проектни предложения и потенциални инвеститори с оглед осъществяване на подходящите връзки.

 

Камен Славов, ръководител звено „Финансови инструменти“ във Фонда на фондовете, и Ангелина Тодорова, ръководител „Звено Координация“ във Фонда на фондовете, на информационната среща „Новости при финансовите инструменти и ролята на консултанта“, организирана от БАУКО съвместно с Фонд на фондовете на 26 юни 2019 г. в София.