Съкращението СМС означава „Certified Management Consultant“ или сертифициран управленски консултант.

В световен мащаб CMC е еталон за компетентност, обективност, независимост и професионализъм в управленското консултиране.

Квалификацията се присъжда от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI или CMC Global) чрез оправомощени от него организации, които прилагат единни сертификационни стандарти.

За CMC е валиден принципът на реципрочност, което прави възможно взаимното признаване на сертификата във всички, повече от 50 държави-членки на CMC Global.

Като част от тази международна мрежа, БАУКО е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС в България и подкрепя цялостните усилия на ICMCI.

Общност от доказани професионалисти, която способства за обмен на ценни знания и утвърждаване на управленското консултиране като професия на бъдещето.

За целите на сертификационната процедура управленски консултант е консултант, който подпомага организацията в разрешаването на проблеми, създава допълнителна стойност, увеличава растежа и подобрява представянето чрез прилагане на умения, техники и способи, свързани с познанието, за да предостави обективен съвет, експертни познания и специализирана подкрепа, които може да липсват в организацията.

Изходна позиция

Тази дефиниция включва лица, работещи като:

 • Съдружник в консултантска фирма
 • Служител на консултантска позиция в консултантска фирма
 • Самостоятелен консултант на външни клиенти
 • Вътрешен консултант в организации от частния или правителствения сектор, чиято главна цел не включва управленско консултиране.

 • За да станете сертифициран управленски консултант, трябва понастоящем да работите като консултант и да отговаряте на изискванията на БАУКО, като демонстрирате определени умения и прилагате международно признати стандарти, представени по-долу.

  Типични дейности на консултанта

  Основните дейности на управленските консултанти са комплексни и разнородни. Проектите се различават по продължителност в зависимост от вида консултантски услуги и изискванията на клиента. Могат да включват самостоятелен консултант или голям екип, като могат да обхващат една локация или няколко.

  Типичните дейности на консултанта включват:

 • Проучване и събиране на данни, за да се разбере организацията на клиента и сектора, в който работи;
 • Изготвяне на анализ(и);
 • Провеждане на интервюта с управленския екип, служителите на клиента, както и други заинтересовани страни;
 • Организиране на фокус групи и модериране на семинари;
 • Предоставяне на обучение или менторство;
 • Изготвяне на бизнес предложения/презентации;
 • Идентифициране на проблеми и оформяне на хипотези и цялостни решения;
 • Представяне на констатации и препоръки на клиента;
 • Осъществяване на препоръките/решенията и осигуряване, че клиентът ще получи необходимото съдействие за изпълнението им;
 • Управление на проекти и програми;
 • Ръководене и управление на членовете на екипа, включително анализатори;
 • Поддържане на връзка с клиента, за да се осигури осведоменост за напредъка и вземане на релевантни решения.
 • Стандартът ISO 20700:2017 „Ръководство за управленско консултиране“ също представя основната структура на консултантските услуги заедно със следните примерни дейности: разбиране на бизнес контекста, разбиране на клиента, избор на консултант, договаряне, изпълнение, приключване и проследяване на резултата.

  За да станете сертифициран управленски консултант, трябва да отговаряте на следните условия:

  Задължителни изисквания

 • Да покривате изискванията на Рамката за компетентност на СМС;
 • Да притежавате образователна степен или професионална квалификация в конкретна функционална област на специализация и да може да докажете:
       - поне една година опит в управленското консултиране в тази функционална област на специализация ИЛИ
       - поне четири години професионален опит в основната функционална област на специализация;
 • Да демонстрирате как функционалните експертни познания са били приложени в поне един бизнес сектор и да докажете текущ професионален опит в този сектор;
 • Да притежавате три години реален опит в управленското консултиране, като можете да демонстрирате, че през последните три години управленското консултиране е представлявало значителна част от дейността Ви (това може да включва консултиране на клиенти или вътрешно консултиране; продажба, управление и/или подпомагане на консултантска дейност; подготовка или преподаване на управленско консултиране; писмена дейност и публикации във връзка с управленско консултиране);
 • Да бъдете съдружник или служител на консултантска позиция в независима практика, или вътрешен консултант, който отговаря на изискванията на БАУКО за независимост;
 • Да приемете и спазвате Устава и Етичния кодекс на БАУКО
 • Допълнителни изисквания

  Трябва да изпълнявате поне две от следващите три изисквания:

 • Да познавате и прилагате Стандарт ISO 20700:2017 „Ръководство за управленско консултиране“;
 • Да владеете много добре поне един чужд език;
 • Да имате специализирани публикации, преподавателска дейност, доброволческа дейност по икономически проекти.
 • Ресертифициране

  Притежателят на СМС сертификат се задължава да се грижи за неговата валидност и да преминава през процедура на ресертифициране на всеки три години.

  Целта на ресертифицирането е да потвърди, че консултантът продължава своята дейност, като предоставя консултантски услуги, които удовлетворяват клиентите, покрива изискванията на професионалните и етични стандарти на СМС и продължава своето професионално развитие.

  Подлежащи на ресертифициране СМС, които не са преминали през ресертификационна процедура, губят правото си да използват квалификационната степен СМС.

  Преди да започнете процедура, е необходимо да се установи дали отговаряте на изискванията към кандидата за сертифициране.

  За целта трябва да попълните Заявление за участие и приложите следните документи:

 • Подробна професионална автобиография (CV)
 • Документи за образователна степен и/или квалификация
 • Информация за минимум три проекта, по които сте работили през последните три години съгласно определен формат
 • Референции от минимум трима клиенти, като поне две следва да се отнасят до описаните по-горе проекти (препоръчва се използването на специален въпросник към клиента)
 • Самооценка за покриване на минималните критерии за кандидати за CMC.
 • Моля, свържете се с нас, за да получите Информационен пакет. С удоволствие ще Ви окажем необходимото съдействие.

  Компетентно лице ще извърши проверка за установяване покриването на минималните критерии за сертифициране. Моля, имайте предвид, че той/тя ще се свърже с Вас за уточняване на фактите.

  Ще бъдете уведомени за резултата писмено. При потвърждение, следва да внесете такса за сертифициране и да започнете сертификационна процедура.

  В случай че не бъдете допуснат до кандидатстване, ще бъдете информирани кои критерии не са били покрити.

  Подготовка

  Ще получите изчерпателна информация от Сертификационния пакет, който ще Ви предоставим. Ще имате възможност да се включите в подготвителен курс, когато процедурата е за повече лица едновременно, или да получите индивидуални консултации от определен за целта оценител на БАУКО.

  Писмени доказателства

  Към Формуляра за кандидатстване следва да приложите следните документи:

      A. Писмен консултантски казус

  Tрябва да бъде разработен въз основа на действителен случай на успешен и типичен за Вас консултантски проект, осъществен през последните три години.

      B. Форма за съответствие със стандартите съгласно образец

      C. Други писмени доказателства за компетентност, в случай че са налице нови обстоятелства или прецените за необходимо да внесете повече писмени доказателства.

  Един или по преценка двама оценители анализират писмените доказателства относно покриване на стандартите спрямо Рамката на компетентност на СМС, както и на другите задължителни и допълнителни изисквания.

  Интервю

  Ако становището на оценителя е положително, ще бъдете поканени на интервю.

  Най-малко двама оценители провеждат 60-минутно интервю лице в лице с кандидата с цел проверка на представените в писмения материал факти и доказателства.

  Приложимият стандарт за оценка в процедурата за сертифициране като СМС е оценка, базирана на компетентност.

  Цел

  Целта е да се осигури надеждност и валидност при събирането на доказателства за нивото на владеене на компетентност на управленския консултант спрямо Рамката на компетентност на СМС.

  Обект на оценка

  Обект на оценка е всяка област (бизнес компетентност, техническа компетентност, консултантски умения, ценностна и поведенческа компетентност и личностно развитие) и съответните компетентности и подкомпетентности.

  Принцип

  За всеки компонент се прилагат различни техники за оценяване, които се класифицират като „предпочитани“ и „приемливи“.

  Методи за оценка

  Процесът на сертифициране следва да включва всеки от трите метода за оценка:

 • Анализ на писмени доказателства, предоставени в попълнените формуляри, данни за образование, проекти, писмен консултантски казус и др.
 • Събиране на доказателства от трети страни, предимно референции от клиенти, но е възможно да се потърси мнението и на мениджъри или бизнес партньори.
 • Провеждане на интервю лице в лице от най-малко двама оценители.
 • Повече за оценяването можете да научите от Сертификационния пакет.

  След като Комисията по обучение и сертифициране към БАУКО разгледа документите и установи покриване на минималните критерии, ще можете да се включите в сертификационната процедура.

  За тази цел е необходимо да направите встъпителна вноска от 500 лв., предназначена за покриване на разходите, свързани с обслужването на процеса по сертифициране.

  Тази вноска не Ви гарантира получаване на сертификат, в случай че не покриете изискванията по време на оценката.

  Встъпителната вноска се заплаща по сметката на БАУКО, посочена по-долу. За Ваша информация, Асоциацията не е регистрирана по ДДС.

  Българска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО)

  IBAN: BG58 BPBI 7940 1043 3518 01
  BIC: BPBI BGSF
  при Юробанк И Еф Джи

  В случай че не сте съгласен с дадено действие или решение в хода на сертификационната процедура, можете до подадете жалба до Секретариата на БАУКО в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за съответното действие или решение на Комисията по обучение и сертифициране към Асоциацията.

  Решение по жалбата ще бъде взето в рамките на 20 календарни дни от нейното регистриране.

  Жалбата ще бъде разгледана от съставена от Комисията по обучение и сертифициране специална комисия, която се състои от най-малко трима членове на Комисията по обучение и сертифициране или оценители извън нейния постоянен състав, които не са участвали в предварителната селекция или като оценители в процеса по сертифициране и не са имали предишно отношение към предмета на жалбата.

  При разглеждането и подготовката на решението по подадената жалба специалната комисия и Комисията по обучение и сертифициране съблюдават принципите за поверителност, почтеност и избягване на конфликт на интереси. Подробности можете да видите в Процедура на БАУКО за разглеждане на жалби и възражения във връзка с процеса по сертифициране на управленски консултанти.  Рамка на компетентност на СМС (PDF)

  В Рамката на компетентност на СМС БАУКО определя групата от свързани способности, ангажименти, знания и умения, които управленският консултант трябва да демонстрира на практика, за да завърши успешно проект независимо и без надзор.  Общ набор знания за СМС (PDF)

  Общият набор знания на СМС показва в широк план областите свързани с управлението на консултантския бизнес като структура, организация, дейности и роли на управленския консултант. Функционалните и специализирани познания са извън този обхват.  Етичен кодекс (PDF)

  Етичният кодекс задава основни принципи за етика при упражняване на професията на управленския консултант. Членовете на БАУКО се обединяват около общи ценности за поддържане на висок професионализъм в отношенията с клиенти и общността като цяло.