Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО)  е създадена през октомври 1997 г., като обединява и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти.

Мисията на БАУКО е да поддържа високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране, да съдейства за развитие на пазара на консултантските услуги и да подпомага своите членове при идентифициране и реализиране на бизнес възможности.

Основни приоритети на БАУКО са:

Обединяване на професионалните консултантски компании и индивидуалните консултанти, които допринасят за доброто име и утвърждаване на професията
Поддържане на високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране, развитие на професионалната квалификация и компетентностите на управленските консултанти
Представяне и защита на професионалните интереси на членовете на организацията
Идентифициране, обмен и реализиране на бизнес възможности чрез създаване на условия за взаимно опознаване и партниране между членовете на организацията
Идентифициране и реализация на бизнес възможности чрез партниране с българския и международен бизнес, държавни, общински, правителствени и неправителствени организации.

 

БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global). Асоциацията е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС.

БАУКО е пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и по този начин част от международната система на търговски центрове и камари.