Все още няма коментари

Пилотен курс за управленски консултанти

Пилотният курс за управленски консултанти е част от проекта „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“.

Той има за цел да способства за повишаване на стандартите на професията управленски консултант. Първият етап се проведе в Копенхаген, Дания в периода 30 ноември – 3 декември 2016 г.

Проектът се финансира по програма „Еразъм+“ и се изпълнява от консорциум с водещ партньор полската асоциация на консултантите и обучителите MATRIK и партньори БАУКО, Института на сертифицираните управленски консултанти в Дания (CMC Denmark) и нидерландската фирма in Dialogue.

Сред участниците от България бяха Маргарита Василева и Весела Кръстева. Вижте какво споделиха те на първата среща на БАУКО за 2017 г.

Маргарита Василева, Европейски център за качество

Курсът е изключително интересен като съдържание и като подход. Голямо предизвикателство е в един курс да се съчетаят успешно полезни напътствия и инструменти както за начинаещи консултанти, така и за опитни експерти, практикуващи от години. Именно това са успели да постигнат експертите, разработили курса.

Лекторите, които водиха първата част от курса, пет пълни учебни дни, разполагаха с изключително богат опит и умееха да подкрепят всяка идея или концепция със запомнящ се пример. Работата в групи по различните казуси и задания също допринесе много за това да разширя мирогледа си и да видя дадена ситуация от по-различна гледна точка. Очаквам с нетърпение продължението на курса през февруари!

Весела Кръстева, СМС

Обучението представлява динамичен комплекс – мозайка от модули, съдържащи, теория, модели, практически примери, редуващи се с упражнения, ролеви игри и дискусии. Гъвкавият и отворен формат на сесиите през петте дни на първата част от курса даде възможност да получим за кратко време значителен обем информация, знания и теоретични линии на разсъждение.

Същевременно, чрез умела смяна на темпото и формата на заниманията, се осигуряваше възможност за релаксиране, осмисляне на темите и предложените модели и свободно общуване с останалите участници в групите и курса.

Предложен ни беше нов, много задълбочен и в същото време много хуманен и холистичен поглед към ролята и работата на консултанта. Център на обучението и дискусиите стана етиката и нейната същност и роля във всяка една от другите теми: как консултантът формулира, форматира и управлява очакванията на клиентите и другите участници в процеса на консултиране. Ролята на лидерството и поемането на риск в тези отношения е от ключово значение за консултанта, който ръководи цялостния процес по консултиране и управление на проекта за постигане на крайния резултат и висока степен на удовлетвореност на клиента. На преден план за консултанта е винаги хуманният аспект, усещането и разбирането за хората, с които работи и които изграждат организациите, за които работи.