Все още няма коментари

Новости при финансовите инструменти и ролята на консултанта

Информационна срещата, организирана от БАУКО съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, познат като Фонда на фондовете, на тема „Новости при финансовите инструменти и ролята на консултанта“, събра заедно консултанти и представители на финансиращи институции финансови посредници на 26 юни 2019 в София.

Акцент бе поставен върху подобрената институционална среда за предлагане на финансовите инструменти като специфичен механизъм за подкрепа на инвестициите и ролята на консултантското съдействие за реализацията на устойчиви бизнес модели.

„Финансовите инструменти променят пазара. Предизвикателствата са комплексни, но има разнообразни възможности, както никога досега,“ отбеляза Гергана Мантаркова, председател на БАУКО и управляващ съдружник на KPMG в България, при откриването на събитието. Тя допълни: „Днес се насочваме към една от най-горещите теми, а именно търсенето на нови и ефективни възможности за финансиране на развитието на българската икономика. Защо БАУКО обръща внимание на тази тема: БАУКО обединява консултантски фирми и сертифицирани управленски консултанти, които имат амбицията да развиват управленското консултиране като професия, която движи напред социалното и икономическото развитие. Консултантите могат да съдействат за реализирането на всеки етап от даден проект, за да бъде той успешен, както и да помогнат за подобряването на средата като цяло.“

Камен Славов, ръководител звено „Финансови инструменти“ във Фонда на фондовете, очерта дейността на Фонда като национална финансова институция и разгледа „под лупа“ финансовите инструменти и техните предимства. Той описа портфейла на Фонда, който включва 16 продукта, които се разделят в три бизнес линии: дългови, дялови фондове и портфейлни продукти. Като условие за успех Камен Славов изтъкна и капацитета на частния сектор.  

Ангелина Тодорова, ръководител „Звено Координация“ във Фонда на фондовете, въведе участниците в подкрепата, която се оказва за проектните инициатори, в рамките на мандата на Звеното за координация, което функционира като единна платформа за информация и координация в комплексната система от европейски инструменти. Съдействието или „съветничеството“ на потенциални крайни получатели, има за цел да спомогне за свързването на проектни идеи с инвеститори.   

Ива Петкова, експерт от Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), представи ФУГ като публично-частно партньорство в подкрепа на устойчиви инвестиции за българските градове, както в процеса на кандидатстване, така и при реализиране на инвестиционните дейности. Проектите, които ФУГ финансира, са в сферите, свързани с подобряване на качеството на градската среда; развитие на екологичен градски транспорт; спортна и културна инфраструктура, туризъм и културно наследство; инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие; повишаване на енергийната ефективност.

Леона Асланова, изпълнителен директор на „Иновейшън Акселерейтър България“, насочи вниманието към иновациите и превръщането им в устойчив компонент в бизнес модела на организациите. В допълнение към типовете иновации, начините за насърчаването им и приложението в конкретни сектори, тя очерта подхода към инвестирането на „Иновейшън Акселерейтър“ и подкрепата, която ще бъде оказана, за български стартиращи компании.

Представянията предизвикаха оживена дискусия, в която участниците споделиха своите гледни точки и ценни уроци от практиката.