Все още няма коментари

БАУКО успешно премина одита на ICMCI за запазване на правото да присъжда квалификационната степен СМС

БАУКО премина успешно одита от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI) и запазва правото да присъжда квалификационната степен СМС и през следващите три години.

За ICMCI

Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI или CMC Global) обединява институти от 48 държави, като насърчава прилагането на високи професионални и етични стандарти в управленското консултиране. CMC Global работи активно за издигането на авторитета на консултантската професия и насърчава обмена на информация и добри практики между консултантите по света. Членовете му се придържат към Кодекс за професионално поведение, чиито опорни точки са осигуряването на прозрачност и етичност в дейността, съобразяване с потребностите на клиента и предоставяне на услуги с най-високо качество.

През 2017 г. бе приет стандартът ISO 20700 Ръководство за управленско консултиране, разработен в резултат на тригодишен проект, ръководен от CMC Global.

За квалификационната степен СМС

Степента „certified management consultant“ или СМС е международна квалификация, удостоверяваща, че притежателите й отговарят на световни стандарти за компетентност, етика и независимост. Те са управленски консултанти и членове на международната общност на сертифицираните консултанти в държавите – членки на CMC Global. Квалификацията СМС е атестат, че консултантските услуги, които клиентът ще получи, са на високо професионално ниво и са съобразени със световните стандарти.

Сертифицирането във всяка държава се осъществява от професионална асоциация на консултантите, оправомощена от CMC Global да присъжда степента CMC, като тази асоциация определя съответните процедури, правила и критерии.

В България БАУКО е акредитирана да присъжда степента CMC. CMC Global провежда периодични одити за спазване на изисквания за акредитиране. БАУКО за пореден път премина този одит успешно.