БАУКО успешно премина одита на ICMCI за запазване на правото да присъжда квалификационната степен СМС

БАУКО премина успешно одита от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI) и запазва правото да присъжда квалификационната степен СМС и през следващите три години.

За ICMCI

Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI или CMC Global) обединява институти от 48 държави, като насърчава прилагането на високи професионални и етични стандарти в управленското консултиране. CMC Global работи активно за издигането на авторитета на консултантската професия и насърчава обмена на информация и добри практики между консултантите по света. Членовете му се придържат към Кодекс за професионално поведение, чиито опорни точки са осигуряването на прозрачност и етичност в дейността, съобразяване с потребностите на клиента и предоставяне на услуги с най-високо качество.

През 2017 г. бе приет стандартът ISO 20700 Ръководство за управленско консултиране, разработен в резултат на тригодишен проект, ръководен от CMC Global.

За квалификационната степен СМС

Степента „certified management consultant“ или СМС е международна квалификация, удостоверяваща, че притежателите й отговарят на световни стандарти за компетентност, етика и независимост. Те са управленски консултанти и членове на международната общност на сертифицираните консултанти в държавите – членки на CMC Global. Квалификацията СМС е атестат, че консултантските услуги, които клиентът ще получи, са на високо професионално ниво и са съобразени със световните стандарти.

Сертифицирането във всяка държава се осъществява от професионална асоциация на консултантите, оправомощена от CMC Global да присъжда степента CMC, като тази асоциация определя съответните процедури, правила и критерии.

В България БАУКО е акредитирана да присъжда степента CMC. CMC Global провежда периодични одити за спазване на изисквания за акредитиране. БАУКО за пореден път премина този одит успешно.

Коментарите са забранени .