Все още няма коментари

Атрактивни проектни възможности за стартъпи и МСП

Д-р Никола Христович, СМС, „Финсис“

Вече е обявена за прием на проектни предложения Работната програма за 2021 г. (РП21) на Европейския съвет по иновации (ЕСИ), представляващ ключов елемент на новата европрограма „Хоризонт-Европа“ 2021-2027 г.

С най-голям бюджет от 1,088 млн. евро в РП21 e инструментът ЕСИ УСКОРИТЕЛ, ориентиран основно към малките и средни предприятия, включително стартиращи такива. Този бюджет е над 2,7 пъти по-голям от общия бюджет на РП21 на другите два инструмента на ЕСИ, а именно ЕСИ ПЪТЯТ и ЕСИ ПРЕХОД.

Важна и много добра за бизнеса възможност на ЕСИ УСКОРИТЕЛ е, че по него може да участва с проектно предложение самостоятелно дори само едно МСП или стартиращо предприятие, а само в специални случаи и така наречени междинни предприятия с до 499 души персонал. За разлика от тази възможност при ЕСИ ПЪТЯТ и ЕСИ ПРЕХОД участие могат да имат консорциуми от по няколко независими юридически лица от няколко страни от ЕС или асоциирани към „Хоризонт-Европа“ страни.

ЕСИ УСКОРИТЕЛ се стреми да подпомага предимно фирми с потенциал за разработване на иновации и създаване на нови пазари, за значителни дългосрочни пробиви и въздействия и експанзия върху пазара, както и за формиране на висока печалба на тази основа, но и с висок риск за практическото им реализиране.

Важно е да се посочи, че ЕСИ УСКОРИТЕЛ се стреми да подпомага по-късните етапи от развитието на технологиите. Поради това чрез ЕСИ УСКОРИТЕЛ ще се финансират проекти с относително по-високо достигнато към момента на кандидатстването ниво на технологично готовност (НТГ). Препоръчва се съответният проект да може да започне реализацията си от НТГ5, т.е. от наличие на технология, валидирана в съответната среда, или по-добре от НТГ6, т.е. от наличие на технология, демонстрирана в съответната среда. Това означава, че се изисква технологичният компонент на иновацията да е бил тестван и валидиран в лаборатория или в друга подходяща близка до реалната среда.

Препоръчва се също в процеса на реализация на проекта да се премине през НТГ7, т.е. демонстрация на прототип на системата в оперативна среда и да се достигне до НТГ8, т.е. до завършена реална система, тествана и демонстрирана в реална среда. Последното допустимо ниво НТГ9 на напълно документирана и функционираща в своята функционална среда система е редно да се достигне в процеса на комерсиализация на резултатите от проекта след  финализирането му.Продължителността на един проект по ЕСИ УСКОРИТЕЛ е препоръчително да бъде до 24 месеца.

Важно е да се отбележи, че се предвижда всички приети за финансиране проекти по ЕСИ УСКОРИТЕЛ, да получат достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, осигурени от ментори и експерти, както и до възможности за партньорство с предприятия и инвеститори.

Вижте пълните подробности на уебсайта на „Финсис“.