Етичният кодекс задава основни принципи за етика при упражняване на професията на управленския консултант. Неговата цел е да помогне на членовете на БАУКО да поддържат висок професионализъм при връзките с клиенти и обществеността като цяло.

Ние, членовете на БАУКО, приемаме да спазваме следните изисквания:

Професионализъм

Да обслужваме своите клиентите честно и компетентно.
Да изпълняваме задълженията си обективно, с необходимото старание и професионална грижа, в съответствие с професионалните стандарти и най-добри практики.
Да договаряме услуги само по въпроси, за които имаме разумно основание да очакваме, че можем да изпълним отлично, и за които притежаваме необходимата квалификация и професионален капацитет, като можем да влизаме в сдружения за придобиването на тези качества от други компетентни лица.
Да използваме само сътрудници и подизпълнители с доказан опит, знания и квалификация.


Почтеност

Да прилагаме разумно подхода за независимост и обективност в консултантския процес.
Да се погрижим обхватът, времевият график, цената, услугите и продуктите да бъдат ясни и по тях да е постигнато споразумение.
Да спазваме принципа за поверителност и конфиденциалност на поверителната информация на клиентите си, която да ползваме единствено във връзка с конкретната работа. Да не се възползваме от предимствата на поверителната информация за собствена изгода, в полза на фирмата, за която работим, или в полза на трети лица.


Конфликти на интереси

Да не допускаме възникване на конфликт на интереси чрез създаване на конкурентно предимство за клиент в резултат от използването на поверителна информация от друг клиент (трета страна).
Да не използваме сътрудници и подизпълнители, чиито служебни ангажименти биха предизвикали конфликт на интереси, при предоставянето на консултантската услугата.
Да уведомяваме по ясен и директен начин клиентите си за наличието на конфликти на интереси и външни влияния върху нашата обективност и да се погрижим те да бъдат идентифицирани и решени. Ако това е невъзможно, сами да предлагаме оттеглянето си, когато независимостта ни може да бъде нарушена.
Да уведомяваме своите работодатели, клиенти и потенциални клиенти за всички посреднически хонорари и комисионни възнаграждения, които ще получим от трети лица за препоръчани от нас продукти и услуги.


Отговорност към Клиентите

Да работим в интерес на клиента по законосъобразен, честен и обективен начин, като поддържаме високи нравствени стандарти, проявяваме трезва преценка и не се ангажираме с действия, които дискредитират професията.
На базата на приетите ставки и натрупания опит да договаряме хонорари, които са адекватни на бизнес средата, в която работим, справедливи и съизмерими с извършената работа и поетата отговорност.
Да спазваме правото на интелектуална собственост на клиентите и на другите консултантски фирми и да не ползваме тяхната информация и методики без разрешението им.


Отговорност към Професията, БАУКО и СМС статута

Да рекламираме при публични изяви статута на управленски консултант (CMC), като доказателство за най-високо качество на нашите консултантски умения и еталон за компетентност и професионализъм, и да издигаме авторитета на консултантската професия и БАУКО.
Да уважаваме професионалната практика на другите консултантски фирми и да не правим изказвания, които увреждат или биха могли да увредят авторитета им.
Да запознаваме с правилата на този Етичен кодекс служителите на фирмите ни, нашите клиенти и консултантската гилдия.