Все още няма коментари

Източноевропейски перспективи за емоционалната интелигентност

Д-р Антонина Кардашева, СМС и член на УС на БАУКО, участва като автор в престижния сборник „Източноевропейски перспективи за емоционалната интелигентност. Настоящи разработки и изследвания“ (Eastern European Perspectives on Emotional Intelligence. Current Developments and Research) под редакцията на Лада Калиска и Джон Пелитери.

Водещи изследователи от България, Хърватия, Литва, Сърбия, Словакия, Полша и Русия представят различните аспекти на емоциите през призмата на това как те биха могли да помогнат за решаването на психосоциалните предизвикателства в различни общества. Можете да намерите книгата на този линк.

Специално за БАУКО д-р Антонина Кардашева направи резюме на своята тема:

Влияние на емоционалната интелигентност върху взаимоотношенията в българското семейство

Концепцията за влиянието и проекцията на емоционалната интелигентност в контекста на семейството е нова както за България, така и за световната изследователска общност. Уникални емпирични данни, свързани с поредността на раждането, отношението родители – деца, брой деца в семейството, са демонстрирани в изследване на д-р Кардашева и описани в книгата „За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите“, като поставят нова насока за научно обсъждане в тази област.

Темата за поредността на раждането е разглеждана в психологическата литература от чуждестранни и български автори единствено в теоретичен контекст. Като резултат от първото по рода си изследване на д-р Кардашева се доказва връзката на поредността на раждането на всеки човек с нивото на емоционална му интелигентност. Резултатите от изследването подчертават също и влиянието на емоционалната интелигентност върху качеството на емоционалния живот в българските семейства.

Данните представят резултати от общо 546 изследвани българи (260 мъже и 286 жени). Доказва се, че българите, които са първородни деца в семействата си, отчитат най-високото ниво на емоционална интелигентност и самоконтрол, в сравнение с тези, които са родени като трети деца, следвани от тези, които са родени като втори деца. Българите, родени като трети деца, са отчели най-високи нива по скáлите щастие, оптимизъм и благополучие. Три деца в семейството е фактор, който влияе на нивото на емоционална интелигентност на българите в най-слаба степен.

Данните потвърждават, че българските родители, които имат две родени деца, се възприемат като най-емоционално интелигентни, следвани от родители с едно дете и тези с три деца.

Интересен факт е, че родителите с деца, които живеят извън семейството, са с най-високо ниво на емоционална интелигентност, а изследваните неомъжени българи се възприемат като най-малко емоционално интелигентни хора. Резултатите от изследването също демонстрират, че българите с високо ниво на емоционална интелигентност могат да поддържат положителни отношения в семействата си и да общуват ефективно с децата и партньорите си.

При представената емпирична картина от множеството демонстрирани процедури може да се наблюдава следната тенденция: емоционалната интелигентност влияе върху взаимоотношенията в българските семейства. Тя е емоционален регулатор в семейството, предопределя родителското влияние върху децата, защото демонстрира значимо отношение и при формирането на емоционалния живот на техните деца.