За да станете сертифициран управленски консултант, трябва да отговаряте на следните условия:

Да покривате изискванията на Рамката на компетентност
Да притежавате образователна степен или професионална квалификация в конкретна функционална област на специализация, и да може да докаже поне една година опит в управленското консултиране в тази функционална област на специализация
ИЛИ
поне четири години професионален опит в основната функционална област на специализация
Да демонстрирате как функционалните експертни познания са били приложени  в поне един бизнес сектор и да докажете текущ професионален опит в този сектор
Да притежавате три години реален опит в управленското консултиране, като можете да демонстрира, че през последните пет години управленското консултиране е представлявало значителна част от дейността Ви (това може да включва консултиране на клиенти или вътрешно консултиране; продажба, управление и/или подпомагане на консултантска дейност; подготовка или преподаване на управленско консултиране; писмена дейност и публикации във връзка с управленско консултиране)
Да бъдете съдружник или служител на консултантска позиция в независима практика, или вътрешен консултант, който отговаря на изискванията на БАУКО за независимост
Да приемете и спазвате Устава и Етичния кодекс на БАУКО


В допълнение трябва да изпълнявате поне две от следващите три изисквания:

Познаване и прилагане на стандарта за управленско консултиране ISO 20700
Много добро владеене на поне един чужд език
Специализирани публикации, преподавателска дейност, доброволческа дейност по икономически проекти.