Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните (General Data Protection Regulation, GDPR), личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.“

Какви лични данни събираме чрез уебсайта на БАУКО?

IP адреси

IP адресът е номер, който се дава на Вашия компютър всеки път, когато влезете в интернет. Той позволява на компютрите и сървърите да се разпознават и да обменят данни. IP адресите, които се изписват за потребителите, може да се записват с оглед сигурността на информационните технологии и за целите на диагностиката на системите. Тези данни може да се използват и в агрегирана форма за провеждане на анализи на тенденциите във връзка със сайтовете и тяхната работа.

„Бисквитки“ и други проследяващи технологии

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, съдържащи малки количества информация и се съхраняват на Вашия компютър или в паметта на Вашия уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър изпраща тези бисквитки обратно към нашия уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на действията).

Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите продукти). Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. Срокът за съхранение на бисквитките е 5 години съгласно международните стандарти NAI, с които можете да се запознаете на https://www.networkadvertising.org/. По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на https://www.aboutcookies.org/.

Защо БАУКО обработва лични данни?

За осъществяване на дейността на Асоциацията, сертифициране на нови членове на БАУКО и ресертифициране на СМС, организиране на събития, членуване в Асоциацията. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

Как използвате моите лични данни?

Единствено за целите на дейността, осъществявана от БАУКО, а именно обединяване и представляване на професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти; сертифициране и ресертифициране на СМС; идентифициране и реализиране на бизнес възможности чрез партниране с българския и международен бизнес, държавни, общински, правителствени и неправителствени организации; организиране на събития, семинари и обучения.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да предаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

БАУКО може да предаде Ваши лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие с процедурите, изградени от БАУКО.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите лични данни, които събирате?

БАУКО ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

Какви са моите права?

По Ваше искане сме длъжни да Ви отговорим каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • – Имате право да отправите искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни;
 • – Имате право да поискате копие от своите лични данни от БАУКО;
 • – Имате право да искате от БАУКО коригиране на личните Ви данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • – Имате право да изискате от БАУКО изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • – Имате право да поискате от БАУКО ограничаване на обработването на лични данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;
 • – Имате право да направите възражение срещу обработване на личните Ви данни;
 • – Имате право да направите възражение срещу обработването на личните данни, отнасящи се до Вас за целите на директния маркетинг;
 • – Имате право да подаде жалба до надзорен орган, ако смятате, че някоя от разпоредбите на Регламента е нарушена;
 • – Имате право да поискате личните Ви данни да Ви бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • – Имате право да оттеглите съгласието си за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до БАУКО;
 • – Имате право да възразите срещу автоматизирано взети решения, които Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук, което можете да подадете лично, по имейл или по пощата на адреса на Асоциацията.

Подаване на жалба

Молим да ни уведомите, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, като ни изпратите имейл на bamco@bamco.bg.

Имате също така право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; телефон: +359 2 91 53 518; факс: +359 2 91 53 525; електронна поща: kzld@cpdp.bg, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.