Съкращението СМС означава „Certified Management Consultant“ или сертифициран управленски консултант.

Обозначението СМС е знак за професионални умения и познания, както и за качество на предоставяните услуги. Той удостоверява, че консултантът е постигнал необходимата техническа компетентност и прилага високи етични стандарти в професионалните си ангажименти и връзките с клиенти.

Квалификацията се присъжда от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global) и оправомощени от него организации, като в България БАУКО е единствената оправомощена организация.

Карта на страните – членки на CMC Global