Предварителна селекция

Ако желаете да се сертифицирате като „Certified Management Consultant” (CMC), трябва да изпратите да БАУКО Формуляр за участие, заедно с попълнена справка относно покриването на минималните критерии за предварителна селекция на кандидати, придружени със стандартна трудова автобиография (професионална справка) и клиентски референции.

Комисията по обучение и сертифициране (КОС) към БАУКО извършва предварителна селекция за установяване покриването на минималните изисквания. Комисията ще прецени, според подадените документи, дали имате шанс за успешно преминаване през процедурата за сертифициране и ще Ви посъветва дали да продължите или да изчакате да натрупате необходимия опит и умения.

Ако Комисията Ви препоръча да продължите, трябва да внесете таксата за сертифициране на сметката на БАУКО, за да започнете сертификационна процедура.

Сертификационна процедура

Ще получите пакет за сертифициране и ще бъдат определени двама оценители, които ще Впомагат по време на сертификационната процедура. За процедурата от всеки кандидат се изисква:

Попълнен формуляр и декларация за участие – по образец, част от пакета за сертифициране
Писмени доказателства за професионален опит
Подробно описани 2 казуса от личната практика на консултанта
Препоръки от трима референти, потвърждаващи компетентността на управленския консултант. Поне една от представените препоръки следва да се отнася до описаните от кандидата казуси
Покриване изискванията на Рамката за компетентност. Оценката се извършва според Матрицата за оценяване
Умения за практическо представяне на написаните казуси
Потвърждаване в диалог с оценителя на доказателствата в представените документи и познаване на Етичния кодекс и Вътрешните правила на БАУКО.

Ако подготвеният от Вас пакет писмени документи отговаря на изискванията за сертифициране, Вие ще бъдете поканен от Комисията да се явите на интервю (с продължителност 60 мин.), свързано с информацията, включена от Вас в пакета от документи.

След успешно преминаване на сертификационната процедура ще получите заверен от БАУКО сертификат и ще бъдете вписан в регистъра на БАУКО, респективно в регистъра на Международния съвет на институтите за управленско консултиране (CMC Global).

Такса за сертифициране

Таксата за сертифициране е в размер на 500 лв. (БАУКО не е регистрирана по ДДС). Тя се плаща след предварителното одобрение за влизане в сертификационна процедура.

IBAN BG58 BPBI 7940 1043 3518 01
BIC BPBI  BGSF
при Юробанк И Еф Джи

Валидност на сертификата

Притежателят на СМС сертификат се задължава да се грижи за неговата валидност и да преминава през ресертификационна процедура на всеки 3 години.

При невъзможност да се ресертифицира по основателни причини, притежателят на СМС сертификат може да поиска удължаване на срока на валидност, но преди да изтече срокът на валидност на сертификата. Комисията по сертифициране, по преценка, може да удължи срока на валидност, но не повече от една година.

Обжалване

Жалби, свързани със сертификационната процедура за СМС управленски консултант, могат да се подават до БАУКО в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за съответното действие или решение на Комисията по обучение и сертифициране (КОС) към БАУКО.

Редът за разглеждане на жалбите и възраженията е описан в Процедура за разглеждане на жалби и възражения.

Ще се радваме да станете част от общността на сертифицираните управленски консултанти.

Ако Ви интересува нещо, вижте някои въпроси и отговори. Ако все още не сте намерили отговор, не се колебайте да ни потърсите.