3

Съкращението СМС означава „Certified Management Consultant“ или сертифициран управленски консултант.

Обозначението СМС е знак за професионални умения и познания, както и за качество на предоставяните услуги. Той удостоверява, че консултантът е постигнал необходимата техническа компетентност и прилага високи етични стандарти в професионалните си ангажименти и взаимоотношения с клиенти.

Квалификацията се присъжда от оправомощени от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global) организации, които следват единни сертификационни стандарти, като БАУКО е единствената акредитирана организация в България.

За CMC е валиден принципът на реципрочност, което прави възможно взаимното признаване на сертификата във всички, повече от 50 държави-членки на CMC Global.

       

 

За целите на сертификационната процедура, управленски консултант е консултант, който подпомага организацията в разрешаването на проблеми, създава допълнителна стойност, увеличава растежа и подобрява представянето чрез прилагане на знания, техники и други активи, свързани с познанието, за да предостави обективен съвет, експертиза и специализирани умения, които може да липсват в организацията.

Тази дефиниция включва лица, работещи като самостоятелни консултанти на външни клиенти, съдружник в консултантска фирма, служител на консултантска позиция в консултантска фирма, както и вътрешни консултанти в организации от частния или правителствения сектор, чиято главна цел не включва управленско консултиране.

Основните дейности на управленските консултанти са комплексни и разнородни. Проектите се различават по продължителност в зависимост от вида консултантски услуги и изискванията на клиента. Могат да включват самостоятелен консултант или голям екип и могат да покриват една локация или няколко различни.

Типичните дейности на консултанта включват:

- Проучване и събиране на данни, за да се разбере организацията на клиента и сектора, в който оперира;
- Изготвяне на анализ/и;
- Провеждане на интервюта с управленския екип, служителите на клиента, както и други заинтересовани страни;
- Организиране на фокус групи и модериране на семинари;
- Предоставяне на обучение или менторство;
- Изготвяне на бизнес предложения/презентации;
- Идентифициране на проблеми и оформяне на хипотези и цялостни решения;
- Представяне на констатации и препоръки на клиента;
- Осъществяване на препоръките/решенията и подсигуряване, че клиентът ще получи необходимото съдействие за изпълнението им;
- Управление на проекти и програми;
- Ръководене и управление на членовете на екипа, включително анализатори;
- Поддържане на връзка с клиента, за да го информира за напредъка и за да вземе релевантните решения.

Членовете на БАУКО работят в шест различни области на управленско консултиране: стратегии и развитие, продажби и маркетинг, управление на производството и услугите, информационни технологии, управление на човешките ресурси и промяната, и финанси и управление на риска.

За да станете сертифициран управленски консултант, трябва да отговаряте на следните условия:

- Да покривате изискванията на Рамката на компетентност
- Да притежавате образователна степен или професионална квалификация в конкретна функционална област на специализация, и да може да докаже поне една година опит в управленското консултиране в тази функционална област на специализация ИЛИ поне четири години професионален опит в основната функционална област на специализация
- Да демонстрирате как функционалните експертни познания са били приложени  в поне един бизнес сектор и да докажете текущ професионален опит в този сектор
- Да притежавате три години реален опит в управленското консултиране, като можете да демонстрира, че през последните пет години управленското консултиране е представлявало значителна част от дейността Ви (това може да включва консултиране на клиенти или вътрешно консултиране; продажба, управление и/или подпомагане на консултантска дейност; подготовка или преподаване на управленско консултиране; писмена дейност и публикации във връзка с управленско консултиране)
- Да бъдете съдружник или служител на консултантска позиция в независима практика, или вътрешен консултант, който отговаря на изискванията на БАУКО за независимост
- Да приемете и спазвате Устава и Етичния кодекс на БАУКО

В допълнение трябва да изпълнявате поне две от следващите три изисквания:

- Познаване и прилагане на стандарта за управленско консултиране ISO 20700
- Много добро владеене на поне един чужд език
- Специализирани публикации, преподавателска дейност, доброволческа дейност по икономически проекти.

Приложими професионални стандарти
Рамка на компетентност
на СМС (PDF)


Минимално необходими
познания за СМС (PDF)


Етични стандарти (PDF)
 

2

Съкращението СМС означава „Certified Management Consultant“ или сертифициран управленски консултант.

Обозначението СМС е знак за професионални умения и познания, както и за качество на предоставяните услуги. Той удостоверява, че консултантът е постигнал необходимата техническа компетентност и прилага високи етични стандарти в професионалните си ангажименти и взаимоотношения с клиенти.

Квалификацията се присъжда от оправомощени от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global) организации, които следват единни сертификационни стандарти, като БАУКО е единствената акредитирана организация в България.

За CMC е валиден принципът на реципрочност, което прави възможно взаимното признаване на сертификата във всички, повече от 50 държави-членки на CMC Global.

       

 

За целите на сертификационната процедура, управленски консултант е консултант, който подпомага организацията в разрешаването на проблеми, създава допълнителна стойност, увеличава растежа и подобрява представянето чрез прилагане на знания, техники и други активи, свързани с познанието, за да предостави обективен съвет, експертиза и специализирани умения, които може да липсват в организацията.

Тази дефиниция включва лица, работещи като самостоятелни консултанти на външни клиенти, съдружник в консултантска фирма, служител на консултантска позиция в консултантска фирма, както и вътрешни консултанти в организации от частния или правителствения сектор, чиято главна цел не включва управленско консултиране.

Основните дейности на управленските консултанти са комплексни и разнородни. Проектите се различават по продължителност в зависимост от вида консултантски услуги и изискванията на клиента. Могат да включват самостоятелен консултант или голям екип и могат да покриват една локация или няколко различни.

Типичните дейности на консултанта включват:

 • Проучване и събиране на данни, за да се разбере организацията на клиента и сектора, в който оперира;
 • Изготвяне на анализ/и;
 • Провеждане на интервюта с управленския екип, служителите на клиента, както и други заинтересовани страни;
 • Организиране на фокус групи и модериране на семинари;
 • Предоставяне на обучение или менторство;
 • Изготвяне на бизнес предложения/презентации;
 • Идентифициране на проблеми и оформяне на хипотези и цялостни решения;
 • Представяне на констатации и препоръки на клиента;
 • Осъществяване на препоръките/решенията и подсигуряване, че клиентът ще получи необходимото съдействие за изпълнението им;
 • Управление на проекти и програми;
 • Ръководене и управление на членовете на екипа, включително анализатори;
 • Поддържане на връзка с клиента, за да го информира за напредъка и за да вземе релевантните решения.

Членовете на БАУКО работят в шест различни области на управленско консултиране: стратегии и развитие, продажби и маркетинг, управление на производството и услугите, информационни технологии, управление на човешките ресурси и промяната, и финанси и управление на риска.

За да станете сертифициран управленски консултант, трябва да отговаряте на следните условия:

Да покривате изискванията на Рамката на компетентност Да притежавате образователна степен или професионална квалификация в конкретна функционална област на специализация, и да може да докаже поне една година опит в управленското консултиране в тази функционална област на специализация
ИЛИ
поне четири години професионален опит в основната функционална област на специализация Да демонстрирате как функционалните експертни познания са били приложени  в поне един бизнес сектор и да докажете текущ професионален опит в този сектор Да притежавате три години реален опит в управленското консултиране, като можете да демонстрира, че през последните пет години управленското консултиране е представлявало значителна част от дейността Ви (това може да включва консултиране на клиенти или вътрешно консултиране; продажба, управление и/или подпомагане на консултантска дейност; подготовка или преподаване на управленско консултиране; писмена дейност и публикации във връзка с управленско консултиране) Да бъдете съдружник или служител на консултантска позиция в независима практика, или вътрешен консултант, който отговаря на изискванията на БАУКО за независимост Да приемете и спазвате Устава и Етичния кодекс на БАУКО

В допълнение трябва да изпълнявате поне две от следващите три изисквания:

Познаване и прилагане на стандарта за управленско консултиране ISO 20700 Много добро владеене на поне един чужд език Специализирани публикации, преподавателска дейност, доброволческа дейност по икономически проекти.

Приложими професионални стандарти
Рамка на компетентност
на СМС (PDF)


Минимално необходими
познания за СМС (PDF)


Етични стандарти (PDF)
 

1 - discussed

Съкращението СМС означава „Certified Management Consultant“ или сертифициран управленски консултант.

Обозначението СМС е знак за професионални умения и познания, както и за качество на предоставяните услуги. Той удостоверява, че консултантът е постигнал необходимата техническа компетентност и прилага високи етични стандарти в професионалните си ангажименти и връзките с клиенти.

Квалификацията се присъжда от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global) и оправомощени от него организации, като в България БАУКО е единствената оправомощена организация.

[Logo 1]

[Logo 2]

За целите на сертификационната процедура, управленски консултант е консултант, който подпомага организацията в разрешаването на проблеми, създава допълнителна стойност, увеличава растежа и подобрява представянето чрез прилагане на знания, техники и други активи, свързани с познанието, за да предостави обективен съвет, експертиза и специализирани умения, които може да липсват в организацията.

Тази дефиниция включва лица, работещи като самостоятелни консултанти на външни клиенти, съдружник в консултантска фирма, служител на консултантска позиция в консултантска фирма, както и вътрешни консултанти в организации от частния или правителствения сектор, чиято главна цел не включва управленско консултиране.

Основните дейности на управленските консултанти са комплексни и разнородни. Проектите се различават по продължителност в зависимост от вида консултантски услуги и изискванията на клиента. Могат да включват самостоятелен консултант или голям екип и могат да покриват една локация или няколко различни.

Типичните дейности на консултанта включват:

 • Проучване и събиране на данни, за да се разбере организацията на клиента и сектора, в който оперира;
 • Изготвяне на анализ/и;
 • Провеждане на интервюта с управленския екип, служителите на клиента, както и други заинтересовани страни;
 • Организиране на фокус групи и модериране на семинари;
 • Предоставяне на обучение или менторство;
 • Изготвяне на бизнес предложения/презентации;
 • Идентифициране на проблеми и оформяне на хипотези и цялостни решения;
 • Представяне на констатации и препоръки на клиента;
 • Осъществяване на препоръките/решенията и подсигуряване, че клиентът ще получи необходимото съдействие за изпълнението им;
 • Управление на проекти и програми;
 • Ръководене и управление на членовете на екипа, включително анализатори;
 • Поддържане на връзка с клиента, за да го информира за напредъка и за да вземе релевантните решения.

Членовете на БАУКО работят в шест различни области на управленско консултиране: стратегии и развитие, продажби и маркетинг, управление на производството и услугите, информационни технологии, управление на човешките ресурси и промяната, и финанси и управление на риска.

Приложими професионални стандарти

Приложимите професионални стандарти (международни и национални) задават изискванията към сертифицирания консултант по управление.

Рамка на компетентност на СМС (PDF)

Минимално необходими познания за СМС (PDF)

Етични стандарти (PDF)