Тенденции и възможности: консултанти споделят гледни точки

Първата среща на БАУКО за 2021 година събра онлайн на 20 януари консултанти в дискусия за глобалните тенденции на консултантския пазар, развитието на консултантските услуги в България и перспективите, които разкриват динамичните промени.

Гергана Мантаркова, председател на БАУКО, направи обзор на международните развития и нагласи, обусловени от предизвиканата от Covid-19 пандемия. По данни на Source Global Research консултантският пазар глобално възлиза на 160 млрд. щатски долара като през 2020 г. се регистрира свиване с 15%.

Предизвикателствата изострят тлеещи с години слабости и налагат намиране на бързи решения, като голяма част от тях са под знака на дигитализацията и дистанционното обслужване на клиенти. Като най-перспективни сектори за консултантско съдействие се открояват фармацията, високите технологии, телекомуникациите, логистиката, финансовият сектор, публичният сектор и здравеопазването.

Консултантите трябва внимателно да преценят накъде да насочат усилията си, за да постигнат устойчив растеж. Като области с висок потенциал се очертават устойчивото развитие, данни и анализи, както и стратегии.

За консултантите интерес представляват и данните на Longitude, че 71% от бизнеса са склонни да се доверят на специализирани фирми, а не на предоставящи комплексни услуги. Така на преден план излизат секторната специализация и нишови познания. Същевременно репутацията и брандът играят все по-важно значение при избора на партньори заедно със степента на използване на дигитални технологии.

Специален гост на дискусията на БАУКО бе Евгений Кънев, доктор по икономика и управляващ съдружник на консултантската компания „Маконис“. На базата на своя опит той направи кратък преглед на развитието на консултантския пазар в България от зараждането му при прехода към пазарна икономика досега и насочи вниманието към това в какви посоки би могъл да поеме оттук нататък.

В естеството на консултантския пазар е заложено той да обслужва пазарната икономика и съответно е обвързан с начина на създаване и съхраняване на стойност. Г-н Кънев се спря на спецификите на консултантските услуги в различните периоди от избягване на фалита на държавните предприятия до появата на търсене на услуги за стратегии, анализ, бизнес планове, планове за преструктуриране, до навлизането на нови играчи на пазара при смяната на собствеността в процеса на приватизация и интереса на чуждестранни инвеститори, до периода, в който централна роля заемат движените от държавата възможности, европейското влияние и фондове.

На фона на историческия преглед г-н Кънев подчерта значението на новите стандарти, които възприемат качествено ново разбиране за бизнеса и акцентират върху непарични аспекти, т.нар. ESG – екология, човешки ресурси, управление. Така устойчивото развитие се поставя на първо място и тези процеси неминуемо ще засегнат всеки аспект на икономиката в търсенето на отговор на въпроса „кой бизнес е устойчив“. По този начин се създават и големи възможности за консултантите.

В последвалата дискусия участниците в срещата на БАУКО споделиха гледни точки за протичащите глобални и местни процеси.

В заключение Гергана Мантаркова изтъкна необходимостта от проактивност и възможността консултантите да заемат водеща роля при създаването на нови знания, за да се намерят отговори на големите въпроси пред обществото.