За да Ви помогнем в процеса на кандидатстване, Ви препоръчваме да започнете с проверка на Вашата готовност да покриете критериите за членство в БАУКО, като попълните формата за самооценка.

За да станете пълноправен фирмен член на БАУКО, е необходимо да:

Попълните и изпратите на електронния адрес на БАУКО: bamco@bamco.bg заявка за членство
Към заявката е необходимо да приложите:

Удостоверение за актуално състояние или посочване на ЕИК, в случай че фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията
Заверено копие на учредителен акт/устав/дружествен договор, в случай че фирмата не е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и изискването е приложимо
Препоръка от поне един пълноправен член на БАУКО.
Заверено копие от решението за членство в БАУКО, взето от компетентния орган на фирмата
Заплатите таксата за кандидатстване в размер на 60 лв.
IBAN BG58 BPBI 7940 1043 3518 01
BIC BPBI  BGSF
при Юробанк И Еф Джи

 

След като сте подали кандидатура за членство в БАУКО:

Тя ще бъде разгледана от Комисията по членство и етика, която ще провери документите и посочените данни. В този процес Комисията може да се свърже с Ваши клиенти за потвърждение на извършените услуги или да поиска допълнителни доказателства за съответствие с критериите за пълноправно членство.
След проверката на Комисията ще бъдете поканени на интервю.
В максимално кратък срок Управителният съвет ще вземе решение за приемането Ви за нов член.

 

За допълнителни въпроси и детайли можете да се свържете с нас на електронен адрес: bamco@bamco.bg или на тел. 0886 72 38 06.