Все още няма коментари

Онлайн дискусия: Управление на риска във времена на несигурност

На 25 ноември 2020 г. БАУКО проведе онлайн дискусия на тема „Управление на риска във времена на несигурност“. Разговорът води Гергана Мантаркова, председател на БАУКО, като специален гост беше Диана Николаева, съдружник „Стратегия и сделки“, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово.

Дискусията бе насочена към спецификите на управлението на риска от гледната точка на управленското консултиране. За отправна точка послужиха резултатите от проучването на мнението на консултантите относно областите, които ги затрудняват най-много, проведено чрез платформата LinkedIn. Участниците откроиха принципите, които прилагат в работата си управленските консултанти, и добрите практики, които им помагат да предоставят качествени услуги на своите клиенти.

Г-жа Николаева насочи вниманието към ключови области в консултантската дейност. По-важните акценти вижте в таблицата.

В хода на разговора участниците изтъкнаха още значението на регулациите и професионалните стандарти, нормативното съответствие и необходимостта от непрекъснато учене и развитие.


1

Приемане на правилните клиенти и необходимите в тази връзка стъпки
 


Сред многобройните аспекти на анализа на клиентите, на първо място стои въпросът с тяхната репутация. От една страна, публично достъпната информация помага за анализа например на собствеността и финансовата позиция на дадена компания, както и на публичния имидж. Но в същото време на преден план излиза необходимостта от преценка на информацията от социалните мрежи. В тази връзка, при наличието на противоречива информация е добре тя да бъде обсъдена и да се чуят различни мнения, като се поддържа добра комуникация с всички заинтересовани страни.

2 Установяване на правилния ангажимент и екип
 

Работата на добрия консултант е в началото на ангажимента да проведе разговор с клиента, за да разбере и да достигне до същината на проблема, преди да предостави правилния съвет. По този начин ще може и да управлява очакванията на клиента.

3 Управление на професионални конфликти
 

Тази област е повлияна в голяма степен от обществените очаквания и нагласи, като напоследък клиентите имат изострена чувствителност по този въпрос. Следва да се избягва не само професионалният конфликт, но дори и най-малкото съмнение или представа за съществуването на такъв. В това отношение най-важна е прозрачността за това как се управляват подобни ситуации.

4 Спазване на принципа на конфиденциалност
 

Той е залегнал в основата на всяка консултантска дейност. Предвид цялостното обществено и технологично развитие на все по-преден план излиза въпросът за ИТ инфраструктурата, ИТ доставчиците и осигуряването на поверителност.

5 Използване на докладите от консултантската работа и начини, по които консултантите могат да защитят своя труд
 

Нерядко сме свидетели на използването на консултантски доклади, като напълно се пренебрегва тяхното предназначение. Затова е необходимо в договорите за ангажимент да се включат съответни клаузи, в които ясно се описва при какви условия може да се използва продуктът от консултантската работа.