Все още няма коментари

Кодекс за поведение на БАУКО

Управителният съвет на БАУКО прие официален Кодекс за поведение на членовете на управителните органи и служителите на Асоциацията със свое решение от 19 май 2021 г., като Кодексът влиза в сила незабавно.

Кодексът се опира на аналогичния документ на Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI) предвид спецификата на консултантската дейност и е съобразен с българското законодателство.

Кодексът за поведение се прилага по отношение на служителите, доброволците, членовете на Управителния съвет, комисиите и други помощни органи на БАУКО.

Той отразява техния ангажимент към ценностите на БАУКО за отчетност, почтеност и уважение и задава ръководните принципи по начин, който осигурява спазването на високи етични стандарти на поведение съобразно очакванията на професията и нейните членове.

Кодексът не си поставя за цел да опише всички възможни случаи, а вместо това предвижда обща рамка, която отразява културата, стила и спецификите на БАУКО. Така, от лицата, които го прилагат, се очаква да се придържат към духа и намеренията, залегнали в него, в своето поведение, вземането на решения и всички други аспекти в хода на работата им с БАУКО.

Кодексът за поведение, както и другите документи, задаващи правната рамка на Асоциацията, са на разположение тук.