ESG: От регулация към реалност

Практическият семинар „ESG: От регулация към реалност“, организиран от БАУКО, събра на 22 март 2024 г. представители на бизнеса, консултанти и специалисти по устойчиво развитие на дискусия за спецификите и отчитането във връзка с правилата, целящи осигуряване на по-интелигентен бизнес и по-устойчива среда чрез достъп до съществена информация за бизнеса.

Специални гост говорители на събитието бяха Кристина Стефанова, мениджър „Устойчивост“ в Мазарс; Гергана Пападопулу, управител на Файненшъл маркет сървисиз, част от групата на Българска фондова борса; Мирослава Тодорова, изпълнителен директор на Еф Си Джи Поввик, и Адриана Колева, експерт „Околна среда“; и Антонина Мотева, стapши ĸoнcyлтaнт „Финaнcoви cиcтeми и peшeния“ в Балкан Сървисис.

Кристина Стефанова представи новостите в европейската регулаторна рамка за устойчиви финанси и докладване на корпоративна устойчивост. На базата на изискванията, заложени в Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост, тя очерта действията, които компаниите следва да изпълнят, за да осигурят съответствие.

Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS) предписват както съдържанието, така и формата на декларацията за устойчивост, предназначена да отговори на нуждите на потребителите от висококачествена, сравнима и уместна информация. ESRS изискват компанията да разкрива информация по въпросите на устойчивостта съгласно принципа на двойната същественост, при който компаниите ще трябва да докладват както за въздействието на своите дейности върху околната среда, така и за въздействието, което имат по цялата верига на стойност – и затова как различните въпроси, свързани с устойчивостта, имат материален финансов ефект поради рискове или възможности породени от дейността им и ефекта от дейността им.

Гергана Пападопулу провокира аудиторията с въпроса дали устойчивият бизнес модел и административна тежест или нова възможност за развитие и иновации. Компаниите, които успешно интегрират устойчивостта в своите дейности, често се ползват от конкурентни предимства на пазара. Те могат да привличат по-голям брой клиенти, които са ориентирани към екологично и социално отговорни продукти и услуги. Анализите в исторически план показват, че съществува положителна връзка между устойчивостта на компанията и нейния финансов резултат, което прави отговорните компании по-атрактивни за инвестиции.

Тя представи и платформата OXYGEN, чрез която компаниите могат да отчитат своето екологично, социално и корпоративно въздействие, като получат оценка на своя въглероден отпечатък, както и на други индикатори, свързани с ESG.

Мирослава Тодорова и Адриана Колева насочиха вниманието към екологичните аспекти на отчитането на корпоративната устойчивост. Въз основа на опита на ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК те подчертаха, че новите стандарти за докладване на корпоративната устойчивост могат да бъдат предизвикателство, но при създаването на качествена стратегия и рамка за генериране и съхраняване на данни, определяне и изчисляване на метрики и съпоставка с предварително определени индикатори, самият процес по ежегодно докладване може всъщност да бъде лесен, полезен и дори приятен.

От решаващо значение е качествената входна информация както за собствените процеси на компанията, така и за веригата ѝ на стойност, което впоследствие позволява да се идентифицират основните източници на въздействие върху околната среда, както и основните рискове, свързани променящата се околна среда.

Антонина Мотева разгледа темата „ESG без стрес: Автоматизация на отчитането“, в която представи водещите критерии при избор на ESG софтуер, разясни стъпка по стъпка процеса по ESG отчитане и очерта основните типове решения за ESG отчитане с техните предимства и недостатъци.

Тя засегна и големите предизвикателства пред отчитането на устойчивостта, сподели с аудиторията практичен чеклист със задължителни и препоръчителни функционалности при избора на ESG софтуер и представи предимствата на специализираното решение за ESG отчитане на LucaNet, което покрива целия процес – от събирането на данни до тяхното отчитане.

Участниците в събитието се включиха в панелна дискусия, като обърнаха внимание на конкретни казуси и специфични моменти от прилагането на правилата за ESG.

Практическият семинар завърши с коктейл и разговори в неформална обстановка, които дадоха възможност за установяване на нови контакти и сътрудничество.

Повече подробности вижте в отделните блог статии, предоставени от участниците.