София 1000
ул. „Фритьоф Нансен“ 5
тел. 988 6110, 988 6111, 426 93 19
тел./факс 989 5343
consult9@mail.bg
consultcommerce99.com

Управител Цветанка Александрова

Дейност:
Оценка на движими вещи, машини и съоръжения; Концесионни анализи; Изготвяне на анализи и пазарни проучвания в сферата на недвижимите имоти; Оценки на недвижими имоти; Оценка на ограничени вещни права; Оценки в съответствие с изискванията на различни нормативни уредби; Консултации; Оценка на материали; Оценка на енергийни обекти и съоръжения; Оценка на цели предприятия, обособени части, акции и дялове, вземания; Проекти; Изготвяне на площообразуване