Дейност

Разработване, привличане на финансиране и управление на частни и публични проекти по линията на европейски и други донорски фондове; Подготовка и обосновка на инвестиционни поректи и на искания за кредити; Мениджмънт-обучение; Счетоводно обслужване; Кредитно рейтинговане; Финансов и банков софтуер; Регионални планове и анализи.Д-р Никола Христович
Управител

София 1000
ул. „Парчевич“ 55, ет.1, офиси 1 и 2
тел. 981 9948, 981 9954, 981 9960
факс 986 6744
GSM 0888 619863; 0888 619864, 0884 849 450; 0887 368715
www.finsys-soft.com
office@finsys-soft.com; finsys@mail.bg