Финансовите инструменти

Павел Лисев, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете

Финансовите инструменти представляват специализирани схеми за финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), от  националния бюджет, както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор. Те могат да бъдат дългови инструменти (кредити, гаранции за кредити) или дялови / квази-дялови инвестиции.

Основна цел на инструментите, разработвани и прилагани от Фонд на фондовете, е да се финансират икономически жизнеспособни проекти, които трудно привличат финансиране на пазарен принцип поради относително високия им рисков профил.

Финансовите инструменти позволяват по-устойчиво управление на публичния ресурс, трансфер на знания и опит и преодоляване на пазарните несъответствия за постигане на стратегическите цели и политики на ЕС. Други предимства са възможността за привличане на частен капитал, което увеличава общия размер на подкрепата, както и рециклирането на ресурса когато възвърнатите средства се реинвестират отново в икономиката.

Налице е тенденция в Европейския съюз за насочването на все повече средства именно към финансовите инструменти.

Финансови инструменти 2014 – 2020

Над два млрд. лв. е реализирания от Фонда на фондовете публичен и частен ресурс в българската икономика в предходния програмен период.

Фондът развива петнадесет инструмента, чрез които са подкрепени над 3 500 крайни получатели от различни сектори. Над 320 са стартиращи компании от портфолиата на фондовете за рисков капитал, като голяма част от тях са в информационните технологии.

Финансовите инструменти се разделят по различни програми. Един от основните инструменти за периода е свързан с програма „Възстановяване“, който подпомага предприятия, засегнати от икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19.

По линията на програмата за „Развитие на регионите“ са подкрепени над 125 проекта за подобряване на качеството на градската среда и инфраструктурата с пряко въздействие върху хората.

Финансови инструменти 2021 – 2027

През новата многогодишна рамка Фонд на фондовете ще управлява удвоен размер на активите. Средствата ще бъдат разпределени със стратегическа насоченост върху ключови области за подкрепа на бизнеса, иновациите и регионалното сближаване в страната.  Ето акцентите:

  • Най-голям ресурс (645 млн. евро) ще бъде концентриран в програма “Конкурентноспособност и иновации в предприятията”. Ще бъдат достъпни средства за дигитализация на бизнеса, вътрешнофирмена иновация и развойна дейност, проекти по етапите на Индустрия 4.0, за преход към кръгови модели в икономиката – енергийна и ресурсна ефективност и др.
  • По програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ предстои структурирането на финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ с насоченост към проучвания в ранен етап или близо до излизане на пазара, за да се осъществи мост между университетски разработки и пазара.
  • Съществен ще бъде ресурсът и по програма „Развитие на регионите“ като приоритетите са в интегрираното градско развитие и в интегрираните териториални стратегии. Специално внимание ще бъде обърнато на секторите образователна и здравна инфраструктура, градска мобилност, културен туризъм и спорт.
  • За първи път през новия период се предвижда инструмент по линия “Образование”, с който ще бъде осигурен достъп до финансиране в подкрепа на предприемаческите умения на студенти и докторанти и с възможност за участие на преподаватели от висшите училища.

Още за това какви възможности ще са достъпни за компаниите в следващата многогодишна рамка, вижте тук.

Роля на консултантите

Консултантите могат да имат ключова роля във връзка с използването на средтва от финансовите инструменти.

От една страна, Фонд на дондовете насърчава финансовите посредници да създават Консултативен съвет (Advisory Board) към тяхната структура на управление, който да дава насоки и съвети във връзка с компаниите, които кандидатстват при тях.

Но от друга, ролята на консултантите може да бъде много по-всеобхватна, ако те разпространяват и разясняват характеристиките и възможностите на финансовите инструменти. Разбира се, тук става дума за инструментите, предоставяни от всички институции, не само тези от Фонд на фондовете.

Консултантът трябва добре да разбира бизнеса на компанията и етапа на нейното развитие за да може да я насочи към подходящия инструмент. В случаите, когато кандидатстването не е успешно, консултантът може да помогне за подобряване на продукта и постигане на изискванията за ново кандидатстване.

За да бъдат полезни, консултанти днес трябва да имат широки познания в различни области като стратегия, финанси, дигитални технологии, устойчиво развитие и др.

Павел Лисев представи темата по време на срещата на Европейския хъб на ICMCI в София на 6 и 7 юни 2024 г., чийто домакин беше БАУКО.

За гост лектора

Павел Лисев е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете („Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД), чиято цел е да разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (финансови инструменти).

Притежава професионален опит в разработването на оценки, бизнес-модели, маркетингови материали, свързани със структурирането и управлението на големи инвестиционни проекти и на дялови инвестиции. Финансов анализатор в шведска стартъп компания, старши експерт инвестиционно банкиране в пан-европейска финансова институция, координатор на програма за стартиращи финтех компании. Последно изпълнява длъжността старши мениджър в международна корпорация, свързана с внедряване на иновативни продукти и решения в сферата на дигиталните и картови плащания. Координатор на програма за пилотни проекти и технологични иновации в областта на дигиталната трансформация.