Тенденции и посоки през 2024 година

Гергана Мантаркова, Председател на Управителния съвет на БАУКО и член на Борда на ICMCI

Надявам се новата 2024 година да започва успешно за всички.

С поглед напред, с удоволствие споделям тенденции в дейността на БАУКО с потенциал за растеж, които определят посоки за развитие на професионалната ни общност.

Стимулиране на развитието и подготовката на консултантите за бъдещето

Вашите отзиви за събитията, организирани от асоциацията във връзка с продължаващото професионално развитие през изминалата година, бяха изцяло положителни. Радваме се, че успяваме да сме полезни и благодарим на всички колеги, които се ангажираха пряко с изпълнение на програмата ни от събития.

Сега е време да помислим как ще инвестираме в себе си през 2024 година. Как ще се подготвим да оказваме положително въздействие върху клиентите и нашия бързо променящ се свят?

Безпорно, горещите теми за изкуствения интелект и устойчивото развитие (ESG или екологични, социални и управленски фактори) ще останат във фокуса ни, както и различни аспекти на личностното и кариерно развитие.

Ще продължим да каним лидери и новатори в своята област и ще предлагаме различни форми на реализация, намирайки се на пресечната точка на физическото и виртуалното.

Очакваме с нетърпение да споделите Вашите интереси и предложения за теми, по възможност, до 20 януари на bamco@bamco.bg.

За отправна точка можете да използвате Рамката на компетентностите на управленските консултанти. Съвсем скоро на Ваше разположение ще бъде и Ръководството за продължаващо професионално развитие, чието финализиране и публикуване предстои.

Повишаване на интереса към Certified Management Consultant (СМС)

В БАУКО прилагаме единни професионални и сертификационни стандарти с Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI). Пътят, който кандидатите за СМС следва да изминат, е описан детайлно.

Опитът показва, че това не е достатъчно. Необходимо е да положим повече усилия за разясняване и промотиране на професионалните и етични стандарти. За целта обмисляме разработването на пакет от сертификационни обучения. Обратната връзка от проведените обучения по ISO 20700: Указания за консултантски услуги за управление е мотивираща и доказва тяхната ефективност.

Бихме могли и да доразвием практиката за предоставяне на индивидуални консултации, като установяваме работни отношения с кандидатите на ранен етап в процеса на сертифициране.

Ще се радвам да се свържете с мен при интерес от Ваша страна да участвате в новите инициативи. Убедена съм, че заедно можем да постигнем много за разкриване на истинската стойност на квалификацията СМС и за разрастване на общността и влиянието на сертифицираните управленски консултанти.

Търсене на нови форми за повишаване на общественото доверие в професията

Във времена, в които обществото посреща множество кризи едновременно, се открояват онези организации, които действат отговорно и отиват дори отвъд съответните услуги или продукти.

Като управленски консултанти бихме могли да използваме творческите си способности, знания и умения, за да съдействаме за справянето с даден широкообхватен проблем. Например, като влезем в ролята на „посредник“ за провеждане на обществен диалог или участваме в кауза съвместно с други заинтересовани страни, включително с представители на държавната администрация.

Разбира се, такава инициатива трябва да съответства на нашата мисия, както и да имаме желание и сили да я реализираме. Предстои да обсъдим идеята съвсем скоро.

Развиване на стратегическо партньорство и сътрудничество

В стремежа си да предоставя допълнителни възможности на своите членове, БАУКО изгражда дългосрочни взаимоотношения с избрани бизнес и професионални организации. С някои от тях предстои да обсъдим ползите от задълбочаване на взаимодействието и подписване на споразумение за сътрудничество.

Ще Ви информираме за развитието своевременно. Очакваме тези партньорства да помогнат за разширяване на мрежата Ви от контакти, достигане до по-широка аудитория и отключване на растеж в бъдеще.

Съхраняване и умножаване на положителната енергия

Надявам се всички да са доловили, че през последните месеци около събитията на БАУКО и в комуникацията помежду ни се проявява особена положителна енергия. За мен тя е обусловена от постигането на истинско взаимно разбирателство, уважение и доверие.

Затова, позволете ми да отправя благодарност към всеки един от Вас. Нека съхраняваме и умножаваме тази положителна енергия, която ще ни помогне да се движим напред към желаните общи цели и ценности.

Бих искала, също така, да отбележа приноса и да благодаря на членовете на УС на БАУКО за активната им работа и амбицията за извеждане на асоциацията на друго ниво в обществения живот.

Положителните предпоставки за успешни инициативи в БАУКО и през 2024 година са налице. Да си пожелаем „на добър час“!