Създаване на устойчиво въздействие

Патрик Гудман, съдружник в Innpact

Инвестирането с въздействие (на английски език: impact investment) е част от цялостния спектър на инвестирането: като се започне с традиционното инвестиране, при което се целят единствено финансови ползи; мине се през отговорното инвестиране с положителни и отрицателни проверки; през устойчивото инвестиране с изразен ESG компонент; и се стигне до инвестирането с въздействие, при което въздействието е ключов интегриран елемент; крайната точка на спектъра е филантропията, в която акцентът е изцяло върху въздействието.

Инвестирането с въздействие се реализира в компании, организации и фондове с намерението да се създаде положително и измеримо социално и екологично въздействие, паралелно с финансовата възвращаемост.

Така, инвестирането в въздействие се характеризира с три елемента:

  • Намерение: Цел да се окаже положително социални или екологично въздействие
  • Стратегия за инвестиране с въздействие: Използване на доказателства и данни за поставяне на цели, проектиране на инвестиционни стратегии, които са ефективни спрямо установените потребности, и определяне на показатели за измерване на резултатите спрямо целите
  • Измерване и управление на въздействието: Използване на данни за въздействието в процеса на вземане на решения за управление на инвестициите с оглед постигане на дефинирани социални и екологични цели.

Ключови елементи са конкретните Цели за устойчиво развитие, към които се е насочила дадена организация.

Консултантите имат роля да окажат помощ на различните етапи на разработване на проектите за въздействие. Една от първите стъпки е да се анализира липсата: какво не е налице на пазара и дали е необходимо конкретно финансиране. Консултантите могат да помогнат да се идентифицират потребностите и необходимите роли.

След установяването на необходимостта, следващата стъпка е идентифицирането на възможност за инвестирате; решаващият елемент на този етап е измерването, което също може да бъде извършено от консултанти. Те допринасят със специализирани познания и опит, с което помагат за идентифициране на въздействието.

Понастоящем пазарът предлага възможности в областта на климатичните действия: енергийна независимост, инвестиции във възобновяема енергия по света, инвестиции в биоразнообразие.

Консултантите трябва да осъзнаят, че оказват въздействие и с начина, по който консултират клиентите си.

Темата е представена на 27 април 2022 г. в онлайн сесия като част от поредицата разговори FLF Conversations на Форума на младите лидери на ICMCI. За повече информация, моля, вижте видеото тук.

За Патрик Гудман

Патрик Гудман е съосновател и съдружник в Innpact, водеща специализирана компания за консултантски услуги и управление на фондове.

Има богат опит в разработването, структурирането и  създаването на фондове с въздействие и смесени финансови инструменти, както и повече от тридесет години опит в банковия и фондовия сектор, като е бил част от екипите на JP Morgan в Брюксел и на Citibank в Белгия и Люксембург.

От началото на 2003 г. Патрик Гудман е посветил кариерата си на отговорното финансиране и финансирането с въздействие, като предоставя услуги за структуриране и управление на фондове с микрофинансови инвестиционни инструменти и други форми на финансиране с въздействие. Член е на бордовете на няколко фонда за инвестиции с въздействие.

За Форума на младите лидери на ICMCI

Форумът на младите лидери на ICMCI обединява млади консултанти от целия свят в целенасочени усилия за активизиране на разговора за бъдещето на управленското консултиране. Той дава платформа за обмен на гледни точки за професията и за изграждане на знания в полза на клиентите и консултантите, като участниците създават силна международна мрежа и развиват лидерски умения в глобалния свят.