От стратегия към реализация: ICMCI с поглед към бъдещето

Робърт Боденщайн, президент на ICMCI

Стратегията на Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI) е основополагащият за дейността на организацията документ, който остава в пълна сила без необходимост от изменения. ICMCI продължава да се стреми „да бъде лидер в развитието на управленското консултиране като глобална професия, която способства за социален и икономически успех“.

Дейността на организацията е съобразена с трите стълба:

 • Етика и стандарти
 • Развиване и споделяне на знания
 • Представителство.

За да отговори на потребностите на своите членове, ICMCI се развива постоянно и залага съответни мерки и действия. Те са обусловени от стремежа организацията да бъде по-отворена и зряла във връзките със своите членове и всички заинтересовани лица.

Разговорите за визията на ICMCI, чийто хоризонт е 2030 година, са полезни за постигане на по-добро разбиране за целите и необходимите стъпки. С оглед на това Бордът на ICMCI предвиди и 13 области, за които преднамерено не използва термина „цели“, а „стремежи“, защото те не следва да дадат твърди очертания, а да спомогнат за постигане на разбиране. Стремежите не са непременно измерими, но спомагат за идентифициране на приоритети и за очертаване на средата като цяло, защото пълната картина е условие за подбор на подходящи действия. Стремежите са също така съобразени с трите стълба на стратегията.

 • Признание в екосистемата на управленското консултиране и застъпничество – ICMCI се налага като „глас на професията“. Към момента много организации работят и разпознават ICMCI като лицето на управленското консултиране в глобален план, но може да се постигне още много.
 • Разширяване на дейностите на Института за осигуряване на качеството (IQA) – независимата структура в рамките на ICMCI би могла да предоставя услуги не само във връзка с акредитацията за присъждане на квалификационната степен СМС. В допълнение, услуги могат да се предоставят и на други организации и органи.
 • Регулация/саморегулация – темата възниква в пряка връзка с етиката в управленското консултиране.
 • Жива общност с култура на принадлежност и ангажираност – в това отношение акцент се поставя върху комуникацията и в частност постигането на по-добро общуване помежду си в рамките на ICMCI.
 • Академия на ICMCI за предоставяне на обучения в глобален мащаб – в това отношение новосъздаденото дружество ICMCI Services Inc. ще осигури механизма за реализация. По този начин ICMCI ще може да присъства в държави, в които няма институти членове със стремеж да популяризира дейността и да привлече такива.
 • Устойчиви парични потоци – осигуряване на различни механизми за финансиране на дейността и постигане на амбициозните цели.
 • Развиване на тесни връзки с индустрията – понятието „индустрия“ включва големите консултантски фирми, като стремежът поставя акцент не върху конкуренцията, а сътрудничеството.
 • Присъствие в 80% от държавите – присъствието може да бъде не само чрез институт член, но и чрез новите гъвкави форми.
 • Увеличаване на видимостта и признанието на СМС – акцент в дейността на ICMCI неизменно е квалификацията „сертифициран консултант по управление“.
 • Целенасочени усилия за развиване на взаимоотношения с международни финансови институции – ICMCI протяга ръка на различни организации по света за сътрудничество под нови и гъвкави форми.
 • Признание от държави / организации / индустрии – сътрудничеството дава възможност да постигнем повече.
 • Прилагане на международно призната методология за изпълнение и отчитане на Целите за устойчиво развитие – проект на методологията ще бъде представен по-късно през годината, като целта е да се предложат практически стъпки за реализиране на политическите декларации на ниво ООН в ежедневната дейност на компаниите.
 • Генериране на допълнителни приходи чрез ICMCI Services Inc. – постигането на устойчивост е плавен и постепенен процес, като първите стъпки вече са направени.

Робърт Боденщайн представи темата по време на срещата на Европейския хъб на ICMCI в София на 6 и 7 юни 2024 г., чийто домакин беше БАУКО.