Новости в европейската регулаторна рамка за устойчиви финанси и докладване на корпоративна устойчивост

Кристина Стефанова, мениджър „Устойчивост“, Мазарс

Зелената таксономия на ЕС

Регламентът „Зелената таксономия“ е приет през юни 2020 г. от Европейския съюз и е ключов елемент от европейския план за финансиране на устойчив растеж. Целите на Таксономията са две: да насърчи компаниите да изчислят каква част от портфейла може да бъде категоризиран като зелен и как да приоритизират разпределението на допълнителни средства за постигане на по-добри показатели в тази насока.

За тази цел регламентът създава класификация (таксономия) на икономическите дейности според техния потенциален принос към шестте екологични цели на ЕС (оттук и общото наименование „зелена таксономия“):

 • Смекчаване на изменението на климата
 • Адаптиране към изменението на климата
 • Устойчиво използване и опазване на водата и морето ресурси
 • Преход към кръгова икономика
 • Предотвратяване и контрол на замърсяването
 • Опазване и възстановяване на биоразнообразието и екосистеми

Изискването насочва компаниите да посочат дейностите в своето портфолио, които отговарят на конкретни технически критерии. Следователно прилагането на таксономията изисква:

 • Анализиране на позицията на корпоративните дейности по отношение на Таксономията
 • Публикуване на информация за процеса и резултатите от този анализ.

Отчитането на Таксономията е част от изискванията, наложени от Директивата за отчитане на корпоративна устойчивост (CSRD).

Ново отчитане на устойчивостта от 1 януари 2024 г.

На 16 декември 2022 г. окончателният текст на Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз (OJEU).

Новата директива влезе в сила на 5 януари 2023 г. Държавите членки официално разполагат с 18 месеца, за да я транспонират в националното законодателство, т.е. до 6 юли 2024 г. Това ще бъде последната стъпка за допълнително уточняване на обхвата на изискванията на CSRD и графика за изпълнение.

Изисквани от Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD), Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS) предписват както съдържанието, така и формата на декларацията за устойчивост, предназначена да отговори на нуждите на потребителите от висококачествена, сравнима и уместна информация.

ESRS изискват компанията да разкрива информация по въпросите на устойчивостта съгласно принципа на двойната същественост, при който компаниите ще трябва да докладват както за въздействието на своите дейности върху околната среда, така и за въздействието, което имат по цялата верига на стойност – и затова как различните въпроси, свързани с устойчивостта, имат съществен финансов ефект поради рискове или възможности породени от: 1) дейността им; 2) ефекта от дейността им.

12 секторно-агностични стандарта под четири заглавия, покриващи пълния спектър от ESG теми

Докато набор 1 от ESRS обхваща цялата ESG информация, която е вероятно да бъде съществена, независимо от сектора, в който компаниите оперират, специфичните за сектора стандарти впоследствие ще допълнят първоначалните стандарти.

Специфичните за сектора стандарти представлява друга важна стъпка, тъй като повечето теми, свързани с устойчивостта, са уместни само когато се възприема секторен подход. Освен това, когато е необходимо, ще трябва да бъде предоставена и специфична за дружеството информация (т.е. за да се обхванат всички установени съществени въздействия, рискове и възможности).

Структурата на изискванията за оповестяване (или DR), изброени в ESRS, е съобразена с Препоръките на Работната група за финансово оповестяване, свързано с климата (TCFD) и следователно обхваща управление, стратегия, управление на въздействия, рискове и възможности, както и показатели и цели.

На практика, набор 1 включва 12 общи (агностични), два междусекторни и десет тематични стандарта, включително пет по въпроси на околната среда, четири по социални въпроси и един по управление.

Кои компании са засегнати?

CSRD се прилага за следните дружества или групи, като в някои случаи с допълнителен критерий, свързан с правната им форма (т.е. за нефинансови дружества и дружества извън ЕС):

 • всички големи компании или групи, т.е. както предприятия от обществен интерес или PIE (включително компании извън ЕС, регистрирани на регулиран пазар в ЕС), така и некотирани предприятия, които надхвърлят поне две от следните три критерия: (i) 250 за среден брой служители, (ii) 50 милиона евро нетен оборот и (iii) 25 милиона евро общ баланс. Всички „майки“ на големи корпоративни групи също са в обхвата на CSRD;
 • котирани малки и средни предприятия (МСП), които отговарят на поне два от следните критерии: (i) среден брой служители между 10 и 250, (ii) €900k и €50m нетен оборот и (iii) €450k и €25m общ баланс;
 • компании или групи извън ЕС, генериращи най-малко €150m нетен оборот в ЕС и с поне един клон (генериращ най-малко €40m нетен оборот в ЕС) или едно дъщерно дружество в ЕС (голямо предприятие или регистрирано МСП).

Некотираните МСП (и микропредприятията) ще бъдат насърчавани да публикуват опростена информация в съответствие със стандарт, пропорционален на техните нужди и възможности. За тази цел EFRAG (Европейската консултативна група за финансово отчитане) ще публикува доброволен стандарт за докладване на устойчивостта за некотирани МСП (VSME), който няма да бъде официално приет от ЕК.

Големи некотирани дружества (или големи групи) и регистрирани МСП, включително дъщерни дружества на групи извън ЕС, са освободени от публикуване на декларация за устойчивост, ако са консолидирани в група, която публикува декларация за устойчивост, „съвместима със CSRD“. Въпреки това, освобождаването на дъщерни дружества не се прилага за големи дъщерни дружества, регистрирани на фондовата борса.

Стандарти за издаване на увереност във връзка с устойчивост

IAASB публикува ISSA 5000 ED през 2023 г. – стандарт, приложим за ангажименти с ограничена и разумна степен на увереност.

След издаването IAASB проведе 8 кръгли маси, на които покани доставчици на увереност (както ДЕС, така и не-ДЕС).

Въз основа на този обхват IAASB идентифицира няколко области, в които остават въпроси или неясноти. Те са се ангажирали да предоставят повече насоки в тези области под формата на насоки за кандидатстване (които ще бъдат издадени едновременно с издаването на ISSA).

Очаква се ISSA 5000 да бъде издаден през септември 2024 г., в сила от април 2026 г.

 • ISAE 3000 (настоящият общ стандарт за атестация, не специфичен за устойчивост) няма да бъде приложим за ангажименти за устойчивост, когато ISSA 5000 е в сила (ISSA 5000 е предназначен да бъде самостоятелен стандарт за ангажименти свързани с устойчивост).
 • ISAE 3410, който се прилага конкретно в отчета за парникови газове, ще продължи да бъде ефективен – не е ясно какво ще прави IAASB с този стандарт в дългосрочен план.
 • ISSA 5000 е предназначен да се използва както от дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС), така и от не-ДЕС. Предизвикателството е не-ДЕС да следват етичен кодекс, който е поне толкова взискателен, колкото Кодекса на IESBA.

Как можем да Ви помогнем да се справите с регулаторните предизвикателства?

Освен одита на декларациите за устойчивост на своите клиенти, Mazars също така помага на компании от всякакъв размер в ЕС и извън ЕС да се подготвят за първото си отчитане съгласно CSRD. Нашите консултантски услуги за готовност за регулаторното отчитане на устойчивост обикновено се състоят от три фази:

1. Оценка и планиране на CSRD

По време на тази предварителна фаза първо се уверяваме чрез специални обучения, че всички ключови вътрешни заинтересовани страни (основни екипи, участващи в докладването за устойчивост, ръководство, одитен комитет и т.н.) са наясно с новата парадигма и задължения, въведени от CSRD. Ние също така помагаме на компаниите да потвърдят обхвата на своите задължения по отношение на CSRD и подкрепа при извършването на двойна оценка на съществеността (DMA) съгласно ESRS, като същевременно изграждаме с тях подлежаща на одит DMA документация. След като се фокусираме върху важните теми, ние извършваме анализ на пропуските, който позволява да се види каква част от докладването на ESG липсва в сравнение с изискванията за разкриване на ESRS. Тази фаза завършва с изготвянето на стратегия за макросъответствие, която носи планове за действие, за да направи компанията готова за CSRD.

2. Изпълнение на стратегията за интегриране на CSRD

Помагаме на нашите клиенти да изпълнят стратегията за съответствие и свързаните с нея планове за действие. Това включва много стъпки, изискващи мултидисциплинарни екипи. Също предоставяме подкрепа за изготвяне на ръководство за докладване в съответствие с ESRS и процедури, които да се използват от всички субекти на групата. Често съветваме нашите клиенти за предефиниране на целевия оперативен модел на техните процеси за отчитане на ESG, както и при идентифицирането и избора на подходящи цифрови решения (напр. системи за отчитане на ESG), които отговарят на техните нужди. Друга важна област, в която помагаме на нашите клиенти, е настройката и формализирането на средата за вътрешен контрол на тези процеси за докладване на ESG, както и подкрепа за екипите от вътрешен одит, които трябва да подкрепят ръководството и одитния комитет.

3. Отчитане на CSRD

Първото изготвяне на декларацията за устойчивост, публикувана от първата половина на 2025 г. въз основа на финансовата 2024 г. за първите засегнати компании, е предизвикателство поради липсата на подходящи показатели преди CSRD и ESRS, но и поради ограничените ресурси налични във фирмите. Екипите на Mazars предоставят допълнителни ресурси на нашите клиенти за това приложение за първи път, включително аутсорсинг услуги, както и шаблони и достъп до експертен опит, за да гарантират успешна първа публикация, като същевременно прехвърлят знания на вътрешните екипи.

Темата бе представена от Кристина Стефанова, мениджър „Устойчивост“, Мазарс, по време на практическия семинар „ESG: От регулация към реалност“, организиран от БАУКО на 22 март 2024 г.

 

Кристина Стефанова е мениджър „Устойчивост“ в Мазарс. Тя ръководи бизнес линията на Мазарс, обслужваща финансови институции и големи индустриални лидери. Нейния фокус пада върху устойчива корпоративна стратегия на предприятието и подготовка за докладване във връзка с изискванията на регулаторната рамка на ЕС.

Кристина Стефанова представлява Мазарс в работната група за транспониране и въвеждане в българското законодателство на Директивата относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта.