Все още няма коментари

Комисиите на БАУКО избраха своите председатели

На своите първи заседания членовете на комисиите на БАУКО, избрани от Общото събрание на Асоциацията, излъчиха председатели съгласно Вътрешните правила. По-долу представяме накратко консултантите, които получиха доверието на колегите си, за да оглавят дейностите в съответната област. Също така ще научите за новата номинация за делегат на БАУКО в Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI).

Татяна Илева, СМС, бе преизбрана за председател на Комисията по членство и етика.

Татяна Илева, СМС, е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство и правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания и на машини и съоръжения. Има над 20-годишен опит като консултант по управление и като оценител на търговски предприятия и вземания. Участвала е в редица специализации към международни организации, включително от Германия и Австрия.

Доц. Васко Ананиев, СМС, бе избран за председател на Комисията по обучение и сертифициране и става член на Управителния съвет на БАУКО.

Доц. Васко Ананиев, СМС, е доктор по икономика в областта на организационното и структурно моделиране с над 50 научни публикации по теми като организационен и функционален анализ и преструктуриране на големи икономически системи; разходни модели; инвестиционен анализ; обучение и изграждане на капацитет. Участвал е в над 20 инвестиционни и управленски проекта в България, Румъния, Северна Македония, Сърбия и Черна гора. Говори английски, сръбски и руски език.

Д-р Никола Христович, СМС, „Финсис“, бе преизбран за председател на Комисията по финансов контрол.

Д-р Никола Христович, СМС, е основател и управител на консултантската компания „Финсис“. Има значителен опит в разработването и управлението на множество проекти по Оперативните и други програми на ЕС, както и по други международни и национални донорски програми. В дейността си работи активно за популяризиране на възможностите на Рамковата програма на ЕС по изследване и иновации ХОРИЗОНТ 2020.

Проф. д-р Бистра Василева, СМС, е номинирана за делегат на Асоциацията в Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI).

Бистра Василева, СМС, е професор по маркетинг в Икономически университет – Варна. От 1992 г. преподава и консултира в областта на маркетинговите изследвания, международния маркетинг, маркетинговите комуникации, управлението на качеството, маркетинговия мениджмънт. Била е гост професор в Португалия, Франция, Германия, Испания и Великобритания, както и гост лектор в Белгия, Полша, Словения. Участвала е в реализацията на над 30 международни и национални проекта.

БАУКО пожелава на всички колеги успешна и ползотворна дейност.


* * *
 
За БАУКО
 
Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО)  е създадена през октомври 1997 г., като обединява и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти.
 
Сред приоритетите на БАУКО са поддържане на високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране и развитие на професионалната квалификация и компетентностите на управленските консултанти.
 
БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI или CMC Global). Асоциацията е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС.
 
БАУКО е пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и по този начин част от международната система на търговски центрове и камари.