Все още няма коментари

Как да се сeртифицирам като СМС

В онлайн събитие на 15 декември 2021 г. БАУКО представи пред заинтересовани консултанти как могат да придобият международно признатата квалификация СМС – сертифициран управленски консултант, и да се присъединят към глобална общност от доказани професионалисти, която способства за обмен на ценни знания и опит.

Гергана Мантаркова, председател на БАУКО, представи предимствата на квалификацията СМС като еталон за компетентност, обективност, независимост и професионализъм в управленското консултиране в световен мащаб.

Членовете на Комисията по обучение и сертифициране на БАУКО (КОС) обясниха подробно процеса на сертифициране и дадоха полезни примери за подготовката и документите на кандидатите. 

Доц. д-р Васко Василев СМС, председател на КОС, насочи вниманието към спецификите на сертификационната процедура и стъпките в процеса. Юлиан Узунов СМС запозна участниците с изискванията за представяне на реализирани проекти като доказателство за предходен опит. Проф. д-р Бистра Василева СМС описа подхода при самооценяване дали даден кандидат отговаря на критериите, залегнали в Рамката на компетентност на СМС на БАУКО, която определя стандарти за поведение в областите „Способности“, „Ангажираност“, „Знания“ и „Умения“.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с изискванията за сертифициране като СМС на сайта на БАУКО.

При въпроси БАУКО е на Ваше разположение на имейл bamco@bamco.bg