Ефективният бизнес модел като баланс между противоречащи си сили

Чавдар Русков, СМС,  сертифициран коуч ACSTH ICF, основател и изпълнителен директор на „Бизнес модел дизайн“

Какво е най-важно за успеха на една организация? Хората, мисията, визията, процесите, капиталът. И още елементи. Отговорът е: всички те. За постигането на успех е важно да се мисли за бизнес организацията като цяло и мисловният конструкт, който позволява това да се случи, е бизнес моделът.

Бизнес модел или стратегия?

 • Стратегия е начинът, по който една компания печели конкурентно предимство и носи стойност за своите акционери в дългосрочен план.
 • Бизнес модел е начинът, по който една компания създава, доставя и генерира стойност.

На практика определенията отразяват едно и също: Каква искаме да бъде компанията, какви са нейните елементи и как тя да се балансира и да функционира, за да се получи най-добра възвращаемост в дългосрочен план.

По-долу са представени три взаимодопълващи се инструмента, с чиято помощ да е постигне ефективен баланс между многото противоречащи си сили, така че да се получи най-добра възвращаемост на инвестицията.

Canvas Business Model

Разработен от Александър Остервалдер, този инструмент обхваща девет компонента:

 • Ключови партньори
 • Ключови дейности
 • Предложение за стойност
 • Отношения с клиенти
 • Сегменти клиенти
 • Ключови ресурси
 • Канали
 • Структура на разходите
 • Приходни потоци

Инструментът може да се използва при дефиниране на контекста на организацията: към кои клиенти се насочвате, те каква стойност очакват да получат и вие какво ще им предложите. Стойността може да се представи по няколко начина. Може да се изброят продуктите и услугите, които предлагате, както и ползите, които клиентите ще получат. В зависимост от инструмента за дефиниране на стойност може да се появи един допълнителен елемент, а именно „имиджът и репутацията“, които искате да има Вашата организация.

Можете да развиете ключовите дейности, като вземете за основа четирите типа процеси:

 • Процеси, свързани с клиента
 • Оперативни процеси
 • Иновационни процеси
 • Административно-регулаторни процеси.

Схема на ограниченията и капацитета

Схемата на ограниченията и капацитета е авторски инструмент, при който внимание се обръща на три типа ограничения за постигането на най-добра възвращаемост на инвестициите: пазар, ресурси и време (или как фирмата управлява процесите си).

Фирмата трябва да е наясно с капацитета на ресурсите, в които е инвестирала, за да не си създава нереалистични очаквания за възможностите, целите и резултатите, към които се стреми. Фирмата следва да организира процесите си по начин, по който този капацитет да бъде усвоен.

Стратегическа карта

Стратегическата карта се фокусира само върху нематериалните активи (хора и системи), като ги показва в четири перспективи и гледни точки:

 • На финансите в компанията
 • На клиентите
 • На вътрешните бизнес процеси
 • На нематериалните активи: човешки капитал, информационен капитал и организационен капитал.

Важно е да се знае, че винаги в подобренията и решаването на проблеми трябва да има по едно нещо от всяка перспектива. Където и да е почувстван симптомът, проблемът може да бъде обезпечен с действия и в четирите перспективи, като винаги ще има финансово измерение.

В заключение може да се обобщи, че ефективният бизнес модел е баланс между противоречащи си сили, синхронизирани и фокусирани към визията, стратегията и основната цел за бизнеса.

Темата е представена по време на уебинар на 12 май 2022 г. като част от поредицата на БАУКО „От консултанти за консултанти“ за предоставяне на възможности за продължаващо професионално развитие. За повече информация, моля, вижте видеото тук.