Екологични аспекти на докладването на корпоративната устойчивост

Мирослава Тодорова, изпълнителен директор, и Адриана Колева, експерт „Околна среда“, Еф Си Джи Поввик

Европейските стандарти за докладване на корпоративната устойчивост включват 5 стандарта в стълб „Околна среда“, които покриват следните подтеми:

  • климатични промени
  • замърсяване
  • води и морски ресурси
  • биоразнообразие
  • използване на ресурси и кръгова икономика.

На пръв поглед изискванията за оповестяване (disclosure requirements) в стандартите по околна среда могат да изглеждат сложни, многобройни и изискващи голям ресурс, особено предвид факта, че за немалка част от тях е необходима актуализация на стратегически документи и политики или пък създаване на изцяло нови такива.

Да, новите стандарти за докладване на корпоративната устойчивост могат да бъдат предизвикателство, но при създаването на качествена стратегия и рамка за генериране и съхраняване на данни, определяне и изчисляване на метрики и съпоставка с предварително определени индикатори, самият процес по ежегодно докладване може всъщност да бъде  лесен, полезен и дори приятен. С други думи, ако в началото на процеса по докладване на корпоративната устойчивост вложите ресурс в изграждането на една добре обмислена и основана на данни методология, то необходимият ресурс за всяко следващо докладване няма да бъде голям.

Какъв е нашият подход като консултанти по околна среда?

В основата винаги е качествената входна информация. С помощта на клиентите ни събираме информация както за собствените процеси на компанията, така и за веригата ѝ на стойност, което в последствие ни позволява да идентифицираме основните източници на въздействие върху околната среда, както и основните рискове, свързани променящата се околна среда. Анализираме както вътрешнофирмени данни, така и данни от доставчиците и данни от външни източници, които ни дават поглед върху индустрията като цяло. След оценка на въздействията, рисковете и възможностите, преминаваме към поставянето на цели, интегрирането им в бизнес стратегията, както и в различни планове и програми, които имат отношение към околната среда. Определяме индикатори, чрез които да се следи прогреса по изпълнението на целите, създаваме методика за събиране на данни, инструменти за изчисление на необходимите метрики и индикатори и създаваме структура на ежегодния доклад за корпоративна устойчивост. И да, съгласно европейските стандарти за докладване на устойчивостта, някои методологии трябва да се актуализират на определен период от време (обикновено 3 години), но чрез описания горе процес успяваме съществено да улесним компаниите във всяко следващо докладване.

Съветваме Ви да вложите  време,  ресурс и мотивация в добрата подготовка за докладването на корпоративна устойчивост, особено по темите, свързани с околната среда. Още след първата година усилията Ви ще се отплатят, тъй като ще може да следвате една работеща методология. Струва си!

Темата бе представена от Мирослава Тодорова, изпълнителен директор на ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК, и Адриана Колева, експерт „Околна среда“, по време на практическия семинар „ESG: От регулация към реалност“, организиран от БАУКО на 22 март 2024 г.

 

Мирослава Тодорова е изпълнителен директор на ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК. В професионалния й фокус са теми, свързани с пренасочването на финансови потоци към инвестиции, свързани с устойчивото развитие, управлението на непреките рискове от изменението на климата и възможностите за подобряване на корпоративното управление по отношение на околната среда в частния сектор.

Работата й е свързана с отчитане на екологичната корпоративна устойчивост чрез определяне на съществеността на темите по околна среда за всеки конкретен казус и осигуряване на достатъчни и качествени данни за отчетност и планиране.

 

Адриана Колева е експерт „Околна среда“ в ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК. Фокус в нейната работа са климатичните промени, в т.ч. значението на парниковите газове за климата и живота на планетата, адаптация и смекчаване на климатичните промени чрез конкретни анализи на емисии на парникови газове и възможности за тяхното ограничаване в различни производства, дейности и индустриални сектори.

Участва активно в процесите на отчитане на корпоративната устойчивост по отношение на околната среда и климата в различните му аспекти: същественост и целеполагане, планиране, генериране и извличане на количествена информация от качествени параметри на околната среда и определяне на количествени индикатори.