Дискусионна среща

На 7 февруари 2023 г. БАУКО проведе дискусионна среща за обсъждане на новости и предлагани промени в основни за работата на БАУКО документи.

Динамичните промени и новите регулации в света на бизнеса налагат нови начини на поведение и изисквания към консултантската професия и отделните консултанти, за да бъдат адекватни на времето и да съдействат максимално на клиентите. Ето защо са необходими и съответни изменения в документите, в които са заложени принципите на консултантската работа.

Г-жа Гергана Мантаркова, председател на Управителния съвет на БАУКО, представи проект на Кодекса за поведение на БАУКО и Рамката на компетентностите за консултантите по управление, както и свързани с тях документи, които впоследствие ще бъдат одобрени от Общо събрание на асоциацията.

Кодексът за етично поведение е разделен на части, в които са предвидени стандартите за поведение спрямо три основни групи: клиентите, обществото, консултантската дейност. Консултантската дейност допълнително се разглежда от перспективите на бизнеса („организацията, за която работя“), колегите („хората, с които работя“) и консултантската професия. Опорните точки за принципите на етично поведение включват стандартите ISO 20700:2017 Указания за консултантските услуги за управление и ISO 26000:2010 Социална отговорност, Целите за устойчиво развитие на ООН и Препоръката на ОИСР относно борбата с корупцията.

Рамката на компетентностите за консултантите по управление има за цел да изгради доверие към консултантската професия и да помогне на отделните консултанти да бъдат по-добри професионалисти. Тя описва набора от взаимосвързани способности, принципи, ангажименти, знания, умения и опит, които управленските консултанти следва да демонстрират в работата си, за да могат успешно и самостоятелно да реализират проекти.

Рамката на компетентностите е структурирана в четири нива: Бизнес компетентност, Професионални способности, Професионално поведение и Етика и ценности. Тя взема предвид и средата, в която консултантите се развиват, като поведението и практиките предполагат учене през целия живот и непрестанно подобряване на уменията с оглед постигане на продължаващо професионално развитие.

Всички обсъдени на срещата детайли ще бъдат допълнително прецизирани, преди да бъдат представени на вниманието на Общото събрание на асоциацията.

БАУКО отправя специални благодарности на всички колеги, които споделиха отзиви, за ангажираността им с развитието на консултантската професия.