Данните като актив: Превърнете данните си от пасив в актив

Ангел Кънчев, изпълнителен директор на Bright Consulting

Данните могат да бъдат важен актив при вземането на бизнес решения. Не всички компании обаче реализират пълния им потенциал.

Успешната дигитална трансформация зависи от начина, по който компаниите се възползват от своите външни и вътрешни данни и дали съумяват да ги използват, за да стимулират растеж. Накратко казано, успехът зависи от това дали компаниите използват данните си като актив, или гледат на тях като на пасив.

Понастоящем генерираме огромни обеми данни. Темата е актуална, но повечето хора рядко се замислят за реалния обем генерирани данни: според International Data Corporation (IDC) само през 2020 г. са създадени или възпроизведени 64,2 зетабайта данни (един зетабайт е равен на трилион гигабайта).

Самите данни подлежат на множество регулации, свързани с тяхното съхраняване, обработване, защита и достъпност. Нарастващите оперативни и регулаторни изисквания често предполагат значителни разходи. Но трябва ли да гледаме на данните само като пасив?

Много компании поставят данните в сърцевината на своя бизнес модел и използват всяка възможност да извлекат допълнителна стойност от тях, за да спечелят конкурентно предимство. Невъзможно е да се изгради лоялна база клиенти или да се създаде продукт, който отговаря на потребностите на потребителите, без да се следи и анализира потребителското поведение. Пазарните лидери го знаят много добре.

Дали компаниите, които са превърнали данните си в актив, са изключение от правилото?

Кои компании могат да се възползват?

Вие готови ли сте да използвате данните си в полза на бизнеса си?

Моят опит от 20+ години показва, че всяка компания с дигитална зрялост над средната може лесно да превърне данните си в актив. Обикновено трябва да вземете предвид пет ключови елемента.

 1. Определете своята визия и цели

Много инициативи за анализ на големи данни и машинно самообучение така и не се развиват отвъд първоначалния си етап и не достигат зрялост: изследванията на PwC показват, че едва 25% от компаниите използват пълноценно инструменти за анализ на данни и базирани на изкуствен интелект технологии, като 50% в момента използват такива експериментално.

Лидерите, които ръководят такива инициативи, често не поставят определени цели, а само изпробват различни стратегии, за да видят, която ще даде резултати.

От друга страна, тази липса на определени цели е едно от основните препятствия за трансформирането на данните в актив. Ако няма конкретна визия за това как да приемете и подкрепите ключови промени в бизнес процесите и как да използвате данните за растеж, подобни инициативи остават без необходимата енергия и внимание, след като отмине първоначалният ентусиазъм. В крайна сметка, когато няма конкретна цел, всяка посока е погрешна.

Изграждането на визия за това как подобни инициативи ще допринесат за успеха на бизнеса и ясното ѝ представяне са решаващи, за да бъдат приети те.

 1. Познавайте данните

Когато визията започне да се оформя, неминуемо са появява един въпрос:

Имаме ли необходимите данни, за да я осъществим?

За разлика от материалните и финансовите активи, данните често остават извън вниманието на бизнес лидерите и не се възприемат като актив сами по себе си. Лидерите смятат данните за отговорност на ИТ отделите, които пък са съсредоточени върху тяхното съхраняване, достъпност и сигурност. Бизнес стойността на данните често остава непроучена. Ето защо следните стъпки са изключително важни:

 • Направете каталог на наличните данни и техните източници
 • Преценете тяхното качество и определете начини за подобряването му
 • Погледнете нещата в общ план и анализирайте контекста на всеки елемент
 • Оценете тяхната потенциална бизнес стойност.

Добра отправна точка биха били данните, налични от бизнес системи и приложения, които вече използвате. Обикновено те се съхраняват в структуриран вид, независимо дали в облак, или на място, достъпни са лесно и могат да бъдат извлечени, обработени и анализирани.

Следващата стъпка е обхващане и анализиране на неструктурираните данни, свързани с други специфични за компанията бизнес процеси като:

 • Данни, свързани с жизнения цикъл на клиентите и партньорите
 • Статистика и данни за поведението и удовлетвореността на клиенти и партньори
 • Данни за ИТ инфраструктура: активи, мрежи и системи.

Тези неструктурирани и останали ограничени в своите рамки данни често са пренебрегвани поради факта, че е сложно да бъдат обработени. За щастие, днес вече има технологии, които обработват неструктурирани данни в реално време, благодарение на които справянето с това предизвикателство е по-лесно от всякога.

От друга страна, данните, които притежавате, не трябва да бъдат ограничение. Пазарът на данни расте бързо и става все по-достъпен: според Gartner до 2022 г. 35% от големите компании ще предлагат или купуват данни посредством онлайн пазари на данни.

 1. Подгответе средата за организационна промяна

Пълноценното използване на Вашите данни като актив не е само технологичен проект. Това е инициатива, която ще изисква промени на множество нива и във всички бизнес практики и процеси. Тя естествено засяга всички служители и трябва да бъде приета на всички нива.

Както при всяка организационна промяна ще има служители, които:

 • Подкрепят инициативата и с ентусиазъм ще изследват пълния потенциал на данните
 • Са неутрални, но склонни за промяна
 • Противопоставят се и биха предпочели да се придържат към подхода на „обичайния бизнес“.

Навременната комуникация относно визията, както и пълната ангажираност на бизнес лидерите са ключови елементи за преодоляване на тези предизвикателства. Проектите за анализи на данни и машинно самообучение с голям мащаб имат най-голямо въздействие, когато се реализират от гъвкави междуфункционални екипи и когато са подкрепени от ръководството и служителите на всички нива, както изтъкват McKinsey. Изграждането на силна колаборативна структура е ключов елемент, който изисква откритост и смелост: преосмисляне на потенциалните грешки като възможности за извличане на поуки, а не като провали, което ще помогне за преодоляване на съпротивата.

Изключително важно на ранен етап е да се привлекат достатъчен брой поддръжници на визията и нейното реализиране: това ще бъдат хората в сърцевината на трансформацията на Вашия бизнес.

 1. Инвестирайте в компетентности и умения

Една стара мъдрост казва, че за да автоматизирате работата на повече от трима души, трябва да имате специалист с познания, които далеч надхвърлят техните, за да управлява успешно процеса на автоматизация и технологиите.

Тя се е доказала като вярна безброй пъти. Компаниите често недооценяват колко е важно да наемат, обучат и задържат висококвалифицирани служители за трансформирането на данните в ценен актив, което от своя страна води до непостигане на очакваните резултати. Дори и да използвате услугите на специализирани компании в началния етап на реализацията – което е препоръчително, – това не следва да измества акцента от наемането и обучаването на квалифицирани служители, които да осъществят дългосрочната промяна.

За щастие, демократизирането на технологиите за машинно самообучение ги е направило много по-достъпни и лесни за използване и то не само от математици и статистици.

 1. Използвайте подходящите технологии

Трябва да обърнем внимание и на технологичния аспект на превръщането на данните в актив. За щастие, развитието на базираните на изкуствен интелект технологии за обработване на неструктурирани данни ги прави все по-достъпни и лесни за интегриране във Вашата среда.

За да изградите интелигентна стратегия за анализ на данни, трябва да прилагате холистичен подход, който консолидира няколко определени елемента:

 • Мониторинг в реално време и даване на съответни сигнали
 • Разказване на истории с данни
 • Автоматизирано машинно самообучение.

В недалечното минало, проектирането и реализирането на такава инициатива биха изисквали сложна амалгама от слабо свързани помежду си технологии, платформи и компоненти. Днес една напълно интегрирана платформа може да обхване всички технологични изисквания и ситуации и да Ви осигури висока степен на автоматизация.

„Данни към всичко“ и „автоматизирано машинно самообучение“ вече не са термини от сферата на научната фантастика, а реални решения на Ваше разположение.

Да превърнеш препятствието в предимство и да спечелиш конкурентно предимство винаги е било предизвикателство. Никога обаче не е било толкова лесно и достъпно да преобразувате данните си от пасив в актив. Пътят вече е подготвен и всяка компания с ясна визия и структуриран подход може да се присъедини към тези, които вече се възползват от данните си.

Материалът е публикуван за първи път в LinkedIn на 30 март 2022 г.