Все още няма коментари

БАУКО с атестат за работата си от ICMCI

БАУКО премина успешно одита от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI) и запазва правото да присъжда квалификационната степен СМС и през следващите три години.

За ICMCI

Международният съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI или CMC Global) обединява институти от 48 държави, като насърчава прилагането на високи професионални и етични стандарти в управленското консултиране като професия, която подпомага социалния и икономически успех.

CMC Global насърчава и способства обмена на информация и добри практики между консултантите по света. Членовете му се придържат към високи професионални стандарти като ISO 20700 и ценности като професионализъм, прозрачност и почтеност в съчетание с непрестанно професионално развитие, за да помагат на организациите да се възползват от нови възможности.

За квалификационната степен СМС

Степента „certified management consultant“ или СМС е международна квалификация, удостоверяваща, че притежателите й отговарят на световни стандарти за компетентност, етика и независимост. Те са членове на международната общност на сертифицираните консултанти в държавите – членки на CMC Global. Квалификацията СМС е знак, че консултантските услуги, които клиентът ще получи, са съобразени със световните стандарти.

Сертифицирането във всяка държава се осъществява от професионална асоциация на консултантите, оправомощена от CMC Global да присъжда степента CMC, като тази асоциация определя съответните процедури, правила и критерии.

В България БАУКО е единствената асоциация, акредитирана да присъжда степента CMC.