БАУКО приветства Найри Масихи като СМС

Имаме удоволствието да съобщим новината, че Найри Масихи премина успешно през процедурата за квалифициране като сертифициран управленски консултант (СМС). Поздравления!

Найри Масихи има опит в различни сфери на управленското консултиране, включително финанси и отчетност, стратегии и развитие на организациите, проучване и стартиране на нови бизнеси.

От 2017 г. е част от екипа на консултантската компания Balkan Services – член на БАУКО. Дейността на Найри обхваща BI консултант, бизнес анализатор, ръководител проект, като към момента оглавява отдел „Управление на проекти“.

Съдействала е при създаване на нови звена/отдели в организации, дефиниране на цел и мисия на отдел, каталог на услуги, активна работа за постепенното позициониране и налагане на отдела и покриваните функции. Участвала е и в процеси, свързани с организационни промени, преструктурирания, целящи подобряване на показатели за ефективност и ефикасност, включително планиране, организиране и направляване на работата по внедряване на промени свързани с процеси, системи, технологии, екипи; създаване на нови и/или актуализация на разписаните политики, процедури, процеси и инструкции в интегрирана системата за управление с цел запазване и предаване на знания; обучения на екипи и подкрепа в адаптацията към нов начин на работа.

Като бизнес анализатор участва в екипи за провеждане на анализ на нуждите на клиентите. Дейността й включва планиране, подготвяне, съгласуване на план-програма за бизнес анализ сесии; участие в групови и индивидуални активности по извличане, анализиране, дефиниране на изисквания, оценка на текущо състояние, определяне на бъдещо състояние, валидиране и приоритизиране на изискванията с клиента; подготвяне на BRD (Business Requirements Document), съгласуване и приемане на финална версия; управление на очакванията на клиента за резултата от проекта чрез ясно комуникиране на възможностите и ограниченията на предлаганото решение.

Найри има редица квалификации, сред които са PMP, PMI-PBA, PSM I. Има магистърска степен по икономика със специалност „Финансов мениджмънт“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Пожелаваме на Найри нови лични и професионални постижения!