Адаптивна интелигентност: от тенденция до стандарт

„Днешният консултант, осъзнавайки собствената си роля, е призван да предлага и обсъжда нови насоки за нови предизвикателства“. С тези думи папа Франциск се обръща към консултантите от Deloitte Global по време на среща през м. септември 2023 година.

Какво може да направи консултантът при вземане на решения в сегашната трудна и несигурна среда? „Той може много“, коментира папа Франциск. „Той може да изгради своите анализи и предложения според един цялостен поглед и визия: всъщност достойната работа на хората, грижата за общия дом, икономическа и социална стойност, положителното въздействие върху общностите са реалности, свързани една с друга.“

Тези думи провокират дълбоки въпроси и усещания и несъмнено илюстрират високите и всеобхватни очаквания на обществото към консултантите по управление в новите условия.

От друга страна, клиентските организации, често изправени пред непознати проблеми, са претоварени с информация и изпитват недостиг на време. Качествата, които започват да ценят у консултантите, са простота, бързина и емпатия.

Съдействие в осмислянето на дадена ситуация и в превръщането на сложното в просто и ясно би помогнало на клиентите да открият нови бизнес възможности. Бързото предлагане на алтернативи би им позволило да вземат решения по-ефективно и по-уверено.

И не на последно място, получаването на подкрепа в професионален, но и в личностен план, би довело до изграждането на позитивен организационен климат и доверие, така необходими за обединяването около обща цел и преодоляването на трудностите.

За да предадат уникална стойност на своите клиенти днес, консултантите трябва да разбират, развиват и използват потенциала в себе си. Да опознават и управляват процесите „вътре“ в дълбокото лично пространство и процесите „отвън“ за действията, които предприемат. Да усъвършенстват уменията си за адаптивност и емоционална интелигентност.

Какъв е успешният международен опит в тази посока? Какви инициативи поема Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) за ускорено развитие на търсените консултантски умения?

Да започнем от професионалните стандарти. На своето Общо събрание в началото на годината, членовете на БАУКО приеха актуализирането на два основополагащи професионални стандарта – Кодекс за етично поведение и Рамка на компетентностите за консултантите по управление. Те са разработени въз основа на документи на Международния съвет на институтите по управленско консултиране и обширен процес на консултации с колеги и заинтересовани лица.

В Кодекса са представени идеалите, към които консултантите се стремят, както и задължителните модели на поведение в съответствие с техните многостранни отговорности – към обществото, към клиентите, към организацията и хората, с които работят, и към консултантската професия.

Една от съществените промени в Рамката на компетентностите е обогатяването на личните умения и личното поведение като например умения за самоуправление; ръководство, развиване и мотивиране на други; способности за взаимодействие; умения за оказване на влияние; разбиране на ролята на консултанта и други.

Рамката може да служи като отправна точка за самооценка на уменията и силните страни на консултантите, установяване на непълноти и потребности от обучение и подпомагане на личностното и кариерно развитие.

БАУКО също така определя своите програми за продължаващо професионално развитие въз основа на компетентностите в Рамката и на потребностите на своите членове.

В резултат, провеждаме поредица от дискусионни форуми „Нови перспективи за…“, на които предоставяме възможност на утвърдени консултанти и бизнес лидери да обменят опит и идеи за управлението на бъдещето.

Планираме разработването и предлагането на обучителна програма, чрез която консултантите ще могат да усъвършенстват своите компетенции именно по адаптивност и емоционална интелигентност.

Търсим възможности и за предоставяне на обучение за това как да се свързваме, общуваме и сътрудничим в епохата на изкуствения интелект. Успехът на ChatGPT и други подобни алгоритми гарантира, че те ще влязат много скоро в масова употреба.

Консултантите по управление са призвани да допринасят за социалния и икономически напредък. Нашият съвременен живот, личен и обществен, ще продължи да се развива ускорено. За да останат релевантни, консултантите трябва да се адаптират към многозначния свят и да развиват нови умения.

Както във ветроходството: успяват онези, които маневрират умело и бързо при смяна на вятъра.

Темата бе представена от Гергана Мантаркова, СМС на 19 октомври 2023 г. по време на конференцията „Адаптивна интелигентност: Ролята на емоционалната интелигентност в управлението на промяната“. Събитието е част от Седмицата на емоционалната интелигентност, която се провежда от Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност и с подкрепата на БАУКО.