Европейски стандарт EN16114

Видимост за консултантските услуги

Съобразяването със стандартите трябва да помогне на всички заинтересовани страни да постигнат по-добри резултати.

Стандартът EN16114 Management Consultancy Services, в сила от ноември 2011 г., е считан за съществена стъпка за консултантската индустрия и нейните клиенти, защото повишава прозрачността и разбирането между клиентите и консултантите.

Търсенето на управленски консултантски услуги през последните десетилетия непрекъснато расте, като същевременно комплексността и разнообразието на предлаганите услуги се повишава. Клиентите и институциите изпитват нужда от нормативна рамка, която:

  • Предоставя на частните фирми и публичните власти ефективна система на регионално и европейско ниво, като им дава възможност да идентифицират доставчиците на услуги с високо качество;
  • Намалява риска при доставяне на услугата;
  • Повишава прозрачността на пазарите и процесите;
  • Наблюдава консултантските услуги и техните резултати;
  • Изчислява дългосрочните ползи от управленското консултиране.

Стандартът демонстрира, че професията управленски консултант проактивно се съобразява с Европейската директива за услугите (2006/123/EC), като задава свой собствен стандарт. Ентусиазмът на всички заинтересовани страни, участвали в разработването на стандарта, беше поддържан от перспективата за повече професионализъм, по-добри резултати от консултантските проекти и намалени бариери пред международната търговия на консултантски услуги.

Европейски стандарт EN16114 е лесен за разбиране насочващ документ, предназначен за всички доставчици на управленски консултантски услуги, независимо от специализацията и размера на бизнеса. Целта му е да помогне на всички консултанти, консултантски фирми и бизнес съветници да демонстрират стойността, която носят на своите клиенти, и да споделят най-добрите европейски практики в управленското консултиране. Стандартът обаче не пречи на консултантите да използват собствени методи и подходи и насърчава иновативността и диференциацията.

Въвеждането и прилагането на EN 16114 ще подобри прозрачността и разбирането между клиентите и консултантите – предизвикателство, често изразявано както от консултантите, така и от техните клиенти. Стандартът поставя ясна рамка за ефективно управление на консултантски проект, като дава добри практически указания и препоръки какви действия, цели и резултати може да се очакват от консултантите. Той покрива целия консултантски процес от оферирането и спецификацията до доставката и приключването на проекта. Стандартът има за цел да повиши ефективността на Европейската консултантска индустрия и да ускори развитието на професията.

За повече информация се свържете със Секретариата на БАУКО.