Какво е управленско консултиране

Според Европейските стандарти за предоставяне на услуги по управленско консултиране EN 16114:2011, консултантската услуга е „набор от мултидисциплинарни интелектуални дейности в областта на управлението с цел да се създаде стойност или да се съдейства за промяна, като се предоставя съвет за решение, предприемат се действия или се произвеждат продукти”.

Европейската федерация на националните асоциации по управленско консултиране (FEACO) дефинира управленското консултиране като „създаване на стойност за организациите чрез прилагане на знания, техники и умения с цел подобряване на производителността. Това се постига чрез предоставяне на обективен съвет и/или прилагане на бизнес решение.”

Това е широка дефиниция и наистина, консултантите биват наемани от организациите по различни причини: от спешна нужда от стратегически съвет как да се спаси изпадналия в затруднение търговски отдел до подпомагане на големи промени в правителствена институция; от маркетинг и дизайн на кредитна карта до инсталирането на ИТ система в банка.

Най-честата мотивация за наемане на външни консултанти е предоставяне на опит или знание, което липсва на бизнеса. Друга важна причина е възможността на консултанта да предостави независим съвет или оригинална идея. Консултантските проекти може да продължават от няколко часа до няколко години според нуждите на клиента. Може да се изпълняват от един човек или от екип от стотици консултанти. Може да се случват на едно място или на няколко континента.

В рамките на организацията консултантите обикновено се специализират в определена индустрия или в една или няколко области, като ИТ, корпоративни стратегии, управление на промяната, човешки ресурси и маркетинг. В момента, според проучвания на FEACO, най-много приходи се генерират от финансови услуги и от договори в публичния сектор.

Според Института за консултиране (Institute of Consulting), Обединено кралство, управленското консултиране е „предоставяне на обективен съвет и помощ на организациите, които се отнасят до тяхната структура и управление, като се преследват дългосрочни цели и перспективи. Тази помощ може да включва идентифициране на възможности и съответни препоръки; предоставяне на допълнителни ресурси; и/или прилагане на решението.”

Накратко, консултантът предоставя външен съвет на организациите, които се нуждаят от специализирани знания или цел извън перспективата на бизнеса. Обърнете внимание, че всички дефиниции включват не само предлагане на решение, но и съдействие при прилагането му.