Новини

Кръгла маса на на тема „Основни направления за подпомагане на бизнеса през новия програмен период“и януарско новогодишно тържество на БАУКО

Домакин на събитието отново беше г-жа Гергана Мантаркова, управляващ съдружник в КПМГ България и председател на управителния съвет на БАУКО, а в него взеха участие близо 30 от членовете на БАУКО. То се превърна в идеална възможност за срещи и разговори с колеги и приятели.

По време на кръглата маса на тема „Основни направления за подпомагане на бизнеса през новия програмен период“ четирима наши колеги направиха презентации.

Евгений Иванов, генерален мениджър на „Евроконсултантс България С.А. “АД, говори на тема „Представяне на общата бюджетна рамка и приоритетите за финансиране на новите европейски програми. Промени в начина и скоростта за вземане на решения.“ Той показа интересни данни за степента на готовност на отделните оперативни програми, за финансирането им по години и за предвидените бенефициенти. Ценен беше анализът кои области предлагат най-много възможности за консултантския бизнес. Неговият съвет към консултантите беше да диверсифицират портфейла на услугите си и да се включват в усвояването на еврофондовете не само като доставчици на бизнес услуги, но и като бенефициенти, особено в сферата на иновациите, енергийната ефективност и трансфера на технологии.

 

 

Темата на Илиана Филипова СМС беше ОП „Иновации и конкурентоспособност“(ОПИК). Това беше първата одобрена от Европейската комисия българска оперативна програма и г-жа Филипова изрази задоволство от добрата работа на Управляващия орган, който прави всичко възможно да обяви първите покани още тази пролет, за да се стигне да сключване на договори през 2015 г. Тя разгледа основни предизвикателства в ОПИК като ниската степен на иновативност и предприемаческа активност, недостатъчния капацитет на малките и средните предприятия (МСП) за формиране на конкурентни предимства и ниската ресурсна и енергийна ефективност. Бяха посочени примерни дейности, очакван принос и бенефициенти по първите три оси на ОПИК, където ще има и най-много възможности за консултантите.

 

 

Димитър Манов, управител на „СИБОЛА“, сподели своите впечатления от проекта на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Той обърна внимание върху някои новост в програмата: „къса верига на доставки“, въвеждането на категория „млад селскостопански производител“ и определянето на някои райони като „по-слабо развити“. Бюджетът на ПРСР за 2014-2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за България ще бъде 2,339 млрд. евро (т.е. с 270 млн. евро по-малко в сравнение с договорения за 2007-2013 г. – 2,609 млрд. евро).


 

 

Атрактивна и полезна беше и презентацията на Никола Христович СМС, който представи темата „Иновации, Хоризонт 2020: инструмент за МСП, бърз път към иновации.“ Неговият опит „от кухнята“ не само като консултант, но и като председател за 4 сесии на Независимия оценяващ комитет на Националния иновационен фонд към Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия му дава възможност да познава темата в детайли. Той запозна колегите си с новата дефиниция за иновация и внимателно обясни кога и по кои направления субсидиите се дават за наука и кога – за практическо приложение на иновациите. Интересна беше представената стратегия за преминаването на България от групата на „плахите“ към групата на „умерените“ иноватори. Ценна беше презентацията на рамковата програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и нейните приоритети и подпрограми.