Новини

Писмо на БАУКО до Договарящия орган по процедура „Инвестиции в „зелена индустрия”

Писмо на БАУКО до Договарящия орган по процедура „Инвестиции в „зелена индустрия”, подкрепено от Асоциацията на Банките в България, постигна удължаване на срока за изпълнение на проектите с шест месеца. 

БАУКО се обърна към г-жа Ели Милушева, Ръководител на Управляващия и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. с предложения във връзка за удължаване на срока на изпълнението на проектите по схема BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”. Нашето предложение бе преценено като уместно и обосновано от Асоциацията на Банките в България и подкрепено с писмо.

Благодарности на Димитър Манов, Антон Михайлов, Никола Христович, Илиана Филипова и всички, които участваха в подготовката и обсъждането на предложението. 

Обосновка на предложението

Тази схема е една от малкото възможности за финансиране на големи предприятия, които предоставя ОП „Конкурентоспособност“ в настоящия програмен период. Договорите, които се изпълняват по схемата, са на средна стойност над 5 млн. лв.

Проектите включват изпълнение на различни дейности, изискващи провеждането на тежки тръжни процедури, проектиране на оборудване по индивидуално задание, както и доставки със сложна логистика. Подобно на други схеми, настоящата схема предоставя период на изпълнение от 24 месеца, но част от проектите вече са застрашени от неизпълнение поради акумулирани забавяния в различни етапи от изпълнението им. Част от забавянията са в резултат на възникнали проблеми в доставката или проектирането на оборудването, обект на проектите, основно поради иновативния характер и специфичните изисквания към машините и съответно структурирането на изискванията към тях в тръжните процедури. Друга част от проектите акумулираха забавяния поради промени в нормативната уредба, а именно изменението на ПМС 55/2007 с актуалното ПМС 69/2013, което влезе в сила на 01.04.2013 г. Администрацията даваше препоръки на бенефициентите да изчакат с входирането на тръжните процедури във връзка с очакваните изменения. В последствие бенефициентите бяха принудени да изчакат и указанията за прилагането на измененията и респективно обученията на администрацията по тях.

Трябва да се има предвид обаче, че ако част от предприятия, чиито срокове за изпълнение на проекти са 24 месеца, поискат удължаване на изпълнението на проектите към края на изпълнение на схемата, администрацията няма да има възможност за бърза и адекватна реакция, предвид факта, че подобно изменение подлежи на одобрение от Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“. Считаме за необходимо този риск да бъде съкратен до минимум предвид факта, че моментът съвпада с края на програмния период.

В тази връзка членовете на Българската асоциация на управленските консултантски организации се обединиха около обща препоръка към Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” с предложение да се намери възможност за удължаване на срока за изпълнение на проектите с шест месеца. Удължаването ще осигури на бенефициентите реален срок от две години за изпълнение на проектите предвид акумулираните процедурни закъснения в резултат на променената нормативна уредба и произтичащото забавяне в изпълнението на дейностите.

По този начин вложените усилия от бенефициентите, доставчиците и администрацията ще могат да бъдат завършени с максимална усвояемост, а не просто прекратени и неусвоени след извършване на 90% от работата на екипите по управление, както от страна на бенефициентите, така и от страна на администрацията.
Удължаването на срока ще гарантира успешно изпълнение на всички проекти, както и ограничаване на финансовите корекции, които ще бъдат наложени в резултат на допуснати пропуски при изпълнението на предвидените проектни дейности.

Настоящото предложение има превантивна функция и е изготвено изцяло на база на наблюдение на изпълнението на проекти по схема BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” от членовете на БАУКО, опита, изграден от предходни схеми и желанието на консултантската общност да допринесе за постигане на оптимални резултати при усвояването средствата, отпуснати по оперативните програми.