Изисквания

За да бъде допуснат до сертификационната процедура, кандидатът трябва да покрива следните критерии:

Задължителни критерии

  • Висше образование
  • Три години реален опит в управленското консултиране през последните пет години
  • Доказателства за непрекъснато професионално развитие
  • Приемане на условията за членство в БАУКО, което означава приемане на Устава и Етичния кодекс.

В допълнение кандидатът трябва да изпълнява поне два от следващите три критерия:

  • Познаване и приемане на европейски стандарт EN 16114
  • Много добро владеене на поне един чужд език
  • Специализирани публикации, преподавателска дейност, обучения.