Процедура

Подаване на документи за предварително одобрение

При одобрение, плащане на таксата за сертифициране в размер на 250 лв. (БАУКО не е регистрирана по ДДС)

Сертификационна процедура

  • Писмени доказателства за наличие на:
  • Опит, знания и компетентност по управленско консултиране
  • Знания по управление и/или наличие на управленска практика, специализации, степени, квалификации и опит по конкретна специалност
  • Социално / технологична / икономическа / политическа култура (СТИП).
  • Подробно описан казус от личната практиката на консултанта
  • Потвърждаване в диалог с оценителя на доказателствата в горните документи и познаване на Етичния кодекс и Вътрешните правила на БАУКО
  • Явяване на интервю
  • При успешно интервю, получаване на СМС сертификат.

Цена

Таксата за сертифициране е в размер на 250 лв. (БАУКО не е регистрирана по ДДС). Тя се плаща СЛЕД предварителното одобрение за влизане в сертификационна процедура.

Валидност на сертификата

Притежателят на СМС сертификат се задължава да се грижи за неговата валидност и да преминава през ресертификационна процедура на всеки 3 години.

При невъзможност да се ресертифицира по основателни причини, притежателят на СМС сертификат може да поиска удължаване на срока на валидност, но преди да изтече срокът на валидност на сертификата. Комисията по сертифициране, по преценка, може да удължи срока на валидност, но не повече от една година.